Ninja Van
นัดเวลาเข้ารับพัสดุที่ต้องการส่งคืนได้ที่นี่

กรุณากรอกรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืน (ที่ผู้ขายได้ให้ไว้)

ส่งคืนสินค้าด้วย Ninja Van ต้องทำอย่างไร
 • ขั้นตอนที่ 1:

  ระบุรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืน (ที่ผู้ขายได้ให้ไว้)

 • ขั้นตอนที่ 2:

  เลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกให้เข้ารับพัสดุคืน

 • ขั้นตอนที่ 3:

  บรรจุพัสดุของคุณลงในซองหรือกล่อง และเขียนรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืนให้เรียบร้อย

 • ขั้นตอนที่ 4:

  เรียบร้อย! พนักงานของเราจะเข้ารับพัสดุคืนจากคุณ ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย