Ninja Van
นัดเวลาเข้ารับพัสดุที่ต้องการส่งคืนได้ที่นี่
กรุณากรอกรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืน (ที่ผู้ขายได้ให้ไว้)
ส่งคืนสินค้าด้วย Ninja Van ต้องทำอย่างไร
 • ขั้นตอนที่ 1:
  ระบุรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืน (ที่ผู้ขายได้ให้ไว้)
 • ขั้นตอนที่ 2:
  เลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกให้เข้ารับพัสดุคืน
 • ขั้นตอนที่ 3:
  บรรจุพัสดุของคุณลงในซองหรือกล่อง และเขียนรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืนให้เรียบร้อย
 • ขั้นตอนที่ 4:
  เรียบร้อย! พนักงานของเราจะเข้ารับพัสดุคืนจากคุณ ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย