Ninjavan

นัดเวลาเข้ารับพัสดุที่ต้องการส่งคืนได้ที่นี่

กรุณากรอกรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืน (ที่ผู้ขายได้ให้ไว้)

ส่งคืนสินค้าด้วย Ninja Van ต้องทำอย่างไร

  • ขั้นตอนที่ 1: ระบุรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืน (ที่ผู้ขายได้ให้ไว้)
  • ขั้นตอนที่ 2: เลือกวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกให้เข้ารับพัสดุคืน
  • ขั้นตอนที่ 3: บรรจุพัสดุของคุณลงในซองหรือกล่อง และเขียนรหัสติดตามพัสดุสำหรับส่งคืนให้เรียบร้อย
  • ขั้นตอนที่ 4: เรียบร้อย! พนักงานของเราจะเข้ารับพัสดุคืนจากคุณ ตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย