1. คำจำกัดความ

  • “นินจาแวน” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง บริษัท นินจา โลจิสติกส์ จำกัด พนักงาน ผู้รับเหมาช่วงและตัวแทน

  • “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งของ

  • “ผู้ส่ง” หมายถึงบุคคลหรือบริษัท ที่ส่งพัสดุแก่เรา

  • “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลหรือบริษัท ที่รับพัสดุจากเรา เขา / เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ หรือสำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ

  • “พัสดุ” หมายถึงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยเราเพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า

  • “วันทำงาน” หมายถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในราชอาณาจักรไทย

 2. การจัดส่งพัสดุ

  • ทางนินจาแวนจะมีการเข้าจัดส่งพัสดุ 3 ครั้งใน 7 วันทำการ และผู้รับสามารถเลื่อนวันจัดส่งได้ในช่วง 7 วันทำการนั้น ในกรณีที่การจัดส่งล้มเหลว เนื่องจากผู้รับปลายทางไม่สะดวกรับพัสดุ ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้ ทางบริษัทจะนำส่งพัสดุ อีก 2 ครั้ง ในวันทำการถัดไป

  • ในกรณีที่การจัดส่งรอบที่ 3 ล้มเหลว หรือไม่สามารถจัดส่งได้ ทางบริษัทจะนำส่งพัสดุคืนกลับไปยังผู้ส่งต้นทางและถือว่าการจัดส่งสำเร็จสินแล้ว (“Return to Sender” หรือ RTS)

  • จากข้อ 2(a) ในกรณีที่การส่งครั้งที่ 3 ล้มเหลวหรือผู้รับขอเลื่อนการจัดส่งเลย 7 วันทำการ ทางบริษัทจะตีพัสดุกลับไปยังผู้ส่งต้นทางทันที และจะมีการนำส่งพัสดุคืนไปที่ผู้ส่งพัสดุ 2 ครั้ง และถ้าการนำส่งพัสดุคืนครั้งที่ 2 ล้มเหลว ทางบริษัทจะส่งพัสดุนั้นกลับไปที่ จุดรับส่งพัสดุที่รับไว้จากต้นทาง และจะจัดเก็บพัสดุไว้ให้อีก 7 วันทำการซึ่งหากทางบริษัทไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากต้นทาง ทางบริษัทมีสิทธ์ยกเลิกพัสดุดังกล่าวและถือว่าการให้บริการนั้นสำเร็จสิ้น

  • ในกรณีที่ผู้ส่งขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการจัดส่งสำหรับพัสดุที่ถูกจัดส่งคืน หลังจากบริษัทได้พยายามจัดส่ง 2 ครั้ง ซึ่งการจัดส่งคืนประเภทนี้อยู่เหนือความรับผิดชอบที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทางบริษัทจะคิดค่าจัดส่งไปยังผู้ส่งต้นทางเมื่อการจัดส่งสำเร็จ เพราะถือว่าเป็นการจัดส่งพิเศษนอกเงื่อนไขของบริษัท

 3. การสูญหายหรือเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับพัสดุ

  • ในกรณีที่พัสดุสูญหายหรือมีการชำรุดและอยู่ในเงื่อนใข 3(c), นินจาแวนยินยอมรับผิดชอบค่าพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ตามมูลค่าจริงหรือไม่เกิน 2,000 บาท

  • กรณีมีความประสงค์ที่จะประกันสินค้า มากกว่า 2,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อประกันเพิ่มเติม ค่าบริการคิดเป็น 1% ของยอดที่เกิน 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • ทางนินจาแวนจะถือว่าผู้ส่งยินยอม ณ ตอนส่งมอบพัสดุให้สาขาว่าได้จัดเตรียมและส่งสินค้าที่อยู่ในกฎและข้อบังคับที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ในระเบียบการบรรจุพัสดุข้อ 6 และถ้าไม่ได้เป็นไปตามระเบียบการทางนินจาแวนจะขอสงวนสิทธิ์การเคลมพัสดุไม่ว่าจะเสียหาย หรือสูญหาย

  • พัสดุจะถูกตีว่าหายและเข้าเงื่อนไขการเคลมได้เมื่อ (1) ส่งให้ผู้รับไม่ได้ หรือ (2)ตีกลับไปยังผู้ส่งไม่ได้ ภายใน 15 วันในบริเวณกรุงเทพ และ ปริมณฑล และ 21 วันในบริเวณพื้นที่ต่างจังหวัด นับตั้งแต่วันที่พัสดุถูกนำเข้าระบบ  

 4. ความรับผิดชอบของเรา

  • ในกรณีที่เกิดการจัดส่งสำเร็จแต่ล่าช้า ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าวันที่จัดส่งโดยประมาณ ทางนินจาแวนขอแจ้งว่าวันที่จัดส่งที่กำหนดเป็นเพียงการประมาณเท่านั้นและไม่มีการรับประกัน ขณะที่เราพยายามส่งมอบพัสดุอย่างเหมาะสมตามตารางเวลาการจัดส่ง เวลาจะไม่ถือเป็นสาระสำคัญในแง่ของการจัดส่งพัสดุ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง

  • ทางนินจาแวนจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของบริษัทได้ เช่นภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย ฯลฯ

 5. พัสดุที่ไม่อนุญาติให้จัดส่ง

  • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน

  • สารพิษ หรือวัตถุที่มีสารพิษปนเปื้อน

  • บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด

  • สินค้าวัตถุโบราณ หรือ สิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย)

  • สิ่งมีชีวิตทุกชนิด

  • อาหารสดหรืออาหารดิบ

  • บรรจุภัณฑ์ที่ส่งกลิ่นใดๆ เช่น ทุเรียน

  • ร่างหนังสือ ต้นฉบับม้วนฟิล์ม หรืองานศิลปะ

  • ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ

  • เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น หรือเอกสารที่มีข้อมูลเป็นความลับ

  • พัสดุที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

  • พัสดุที่เสียได้ เช่น ดอกไม้ อาหาร หรือสินค้าที่ต้องอยู่ในอุณภูมิพิเศษ รวมถึงของที่ส่งกลิ่น

  • พัสดุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย ไม่ได้ถูกบรรจุอย่างถูกต้องและพอเพียง

  • ยาสูบ หรือ บุหรี่

    • จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสินในกรณีที่เกิดการเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าถ้าสินค้าในพัสดุเข้าข่ายอยู่ใน ชนิดพัสดุที่ไม่รับจัดส่ง และสามารถยกเลิกการจัดส่งทันทีและไม่ให้การตอบแทนใดๆ
     การละเมิดกฏหมายจะถูกรับผิดชอบโดยผู้จัดส่งทั้งสิน

    • พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย

      • อาหารแห้ง หรืออาหารที่ละลายได้

      • อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

      • เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่นขวดแก้ว หรือขวดไวน์

      • เช็ค, บัตรกำนัล คูปอง วอชเชอร์ บัตรของขวัญต่าง ๆ

      • เอกสารที่มีมูลค่า เช่นใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสำคัญที่ไม่สามารถคัดลอกใหม่ได้

      • ตัวอย่างการเพาะเชื้อหรือตรวจผล

      • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ

      • แบตเตอรี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่

      • พัสดุที่ไม่ได้ถูกบรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง ตามเงื่อนใขข้อ 6

    • หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆ โดยพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ข้างต้น ทางนินจาแวนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น แม้จะได้ทำการบรรจุอย่างแนะนำก็ตามvc

 6. ระเบียบการบรรจุพัสดุ ที่ถูกต้องและเพียงพอ

  • บรรจุภัณฑ์ภายนอก

   • พัสดุจะต้องมีการคลุมสินค้าทั้งสิน และไม่มีบริเวณที่สินค้ามีความเสี่ยงต่อการขนส่ง สินค้าจะต้องถูกห่อและแพ็คอย่างปลอดภัย และทางนินจาแวนจะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่ฉีก เปื่อย หรือไม่สมบูรณ์

  • บรรจุภัณฑ์ภายใน

   • บรรจุภัณฑ์ภายใน จะต้องมีความแน่นหนาและไม่ทำให้สินค้าเคลื่อนไปมาได้ ทางเราแนะนำให้ใส่เศษกระดาษ โฟม หรือวัสดุกันกระแทกเข้าไปให้เต็มพื้นที่

  • การขนย้ายพัสดุ

   • พัสดุจะต้องถูกแพ็คให้ได้มาตราฐานที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะสามารถรับการกระแทกได้ในการขนส่งปกติ อย่างเช่นการตกจากโต๊ะที่ความสูง 75 ซม

  • การติดฉลากที่อยู่และแสต็มป์

   • จุดรับพัสดุจะต้องรับรองว่าหน้าซองหรือกล่องหลังแพ็คจะต้องไม่มีที่อยู่เก่าหรือแสตมป์เก่าติดอยู่

  • ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

   • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะต้องถูกปิด และถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ ก่อนนำมาจัดส่ง

  • ขวดและของเหลว

   • เมื่อส่งขวดหรือของเหลวโปรดว่างไว้ในตำแหน่งตั้งตรงและปิดผนึกเพื่อป้องกันการหกในกรณีที่มีการรั่วไหล

  • เซรามิก / ของเปราะบาง / แก้ว

   • ในการห่อหรือบรรจุของในหมวดนี้ การห่อควรมี กระดาษกันกระแทกหรือแผ่นกันกระแทกพันไว้อย่างน้อย สามชั้น ก่อนนำไปใส่กล่องอีกครั้ง และไม่ควรให้มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ในกล่องเพื่อกันการเคลื่อนไหวในบรรจุภรณ์ และจะต้องแจ้งคนขับ ณ ตอนรับของเพื่อการขนย้ายพัสดุอย่างระวัง

  • สินค้าสีขาว

   • ต้องมีกล่องหรือกระดาษห่อชิ้นพัสดุอย่างมิดชิด เพื่อกันกระแทกและเพื่อกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงขนย้าย

  • สินค้ามูลค่าสูง

   • พัสดุมูลค่าสูงจะต้องถูกแจ้งให้แก่ทางคนขับ เพื่อการข่นย้ายที่ปลอดภัย

 7. การยื่นข้อร้องเรียนหรือการเคลม

  • ทางนินจาแวนจะรับเคลมการสูญหายและเสียหายที่ถูกส่งเรื่องมาภายใน 14 วันหลังจากการส่งสำเร็จ หรือหลังจากการเคลมได้ถูกแจงว่าสูญหายหรือเสียหายจากทางบริษัท

  • ความรับผิดชอบของทางบริษัทกับพัสดุใดๆนั้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสูญหาย หรือ เสียหายของพัสดุชิ้นนั้นๆ กรณีสูญหายหรือเสียหาย ตามมูลค่าจริงไม่เกิน 2,000 บาท กรณีมีความประสงค์ ประกันสินค้า มากกว่า 2,000 บาท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อประกันเพิ่มเติม

  • การเคลมจะต้องประกอบไปด้วย

   • แบบฟอร์มการเคลมที่กรอกเสร็จสมบูรณ์ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HYt4MFNGP13VhPOoOU09ZvZ3lpiXopuTkY0kwSw4VuQ/edit#gid=0)

   • นามบุคคล-สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอรต์สำหรับคนต่างชาติ หรือนามบริษัท-สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท

   • เอกสารยื่นยันมูลค่าสินค้าที่ต้องแนบมากับเอกสารเคลมจะต้องเป็นใบกำกับภาษีหรือรายการโอนที่ได้มีการซื้อขายในมูลค่าที่ต้องการเคลม และชื่อผู้รับและโอนเงินจะต้องสามารถระบุตัวตนได้พร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ทางบริษัทโอนเงินคืนให้

   • ถ้าเคลมเกิดเนื่องจากความเสียหายของพัสดุ ให้แนบรูปสินค้าและภาพการแพ็คมาด้วย


คำถามที่พบบ่อย

NINJA EASY เหมาะสำหรับใคร?

สำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อยที่ส่งพัสดุจำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นต่อครั้ง ที่ต้องการความ

สะดวกสบายในการส่งพัสดุ เพราะสามารถเลือกวิธีการจัดส่งผ่าน smart phone ได้ง่ายๆด้วยตัวเองถึง 4

ช่องทาง

 

NINJA PREMIUM เหมาะสำหรับใคร?

 สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทำการจัดส่งพัสดุเป็นประจำทุกวัน หรือ มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมี

จำนวนพัสดุในการจัดส่งมากกว่า 20 ชิ้นต่อครั้ง ที่ต้องการผู้ช่วยส่วนตัวในการดูแล และจัดการในเรื่องการ

จัดส่งพัสดุ

 

เวลาทำการกี่โมง?

เปิดทำการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 น. (จองเข้ารับพัสดุได้ถึง 22.00 น.)

**สำหรับการจองเข้ารับพัสดุในพื้นที่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สามารถทำการจองเข้ารับ

พัสดุได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (จองเข้ารับพัสดุได้ถึง 18.00 น.)

 

คำนวณราคาอย่างไร?

ราคาของการจัดส่งพัสดุ จะถูกคิดคำนวณจากขนาด (กว้าง+ยาว+สูง) หรือน้ำหนักของพัสดุ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า

 • S (1.00 kg < 35 cm)

 • M (3.00 kg < 55 cm)

 • L (5.00 kg < 75 cm)

 • XL (10.00 kg < 100 cm)

 • XXL (15.00 kg < 130 cm)

 

เราให้บริการเข้ารับพัสดุพื้นที่ใดบ้าง?

ปัจจุบันเรามีบริการเข้ารับพัสดุ ฟรี เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

พื้นที่ใดบ้างที่เราจัดส่งได้?

 • เราสามารถจัดส่งได้ทุกปลายทางเกือบทั่วประเทศ (ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

 • พื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว จัดส่งโดยพันธมิตรของนินจาแวน

 

ขนาด และน้ำหนักของพัสดุสูงสุดที่สามารถจัดส่งได้ด้วย NINJA EASY และ NINJA PREMIUM?

 • Ninja Easy: พัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 130 ซม. หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม

 • Ninja Premium:

  • พื้นที่ครอบคลุม: พัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 250 ซม. หรือน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  • นอกพื้นที่ครอบคลุม: พัสดุที่มีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 120 ซม. หรือน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 

พัสดุชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถทำการจัดส่งผ่าน Ninja Van?

 • บัตรทุกประเภท อาทิเช่น บัตร ATM หรือบัตรเครดิต รวมถึง เงินสดและเช็ค

 • อาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท

 • สารพิษ หรือวัตถุที่มีสารพิษปนเปื้อน

 • เอกสารที่มีมูลค่าหรือเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถคัดลอกใหม่ได้

 • สินค้าวัตถุโบราณ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

 • ร่างหนังสือ ต้นฉบับม้วนฟิล์ม หรืองานศิลปะ

 • สิ่งของผิดกฏหมาย

 • วัตถุไวไฟ อาวุธสงคราม

 • สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเพชร เครื่องประดับมีค่า

 • วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อยหรือไม่แข็งแรง

 

หากพัสดุสูญหาย หรือเสียหายระหว่างจัดส่งจะทำอย่างไร?

ในกรณีที่พัสดุสูญหาย หรือเสียหาย กรุณาติดต่อ แผนกบริการลูกค้าสัมพัธ์ที่เบอร์ +66 02-032-1633 โดยแจ้ง ชื่อ เบอร์ติดต่อ และหมายเลขติดตามพัสดุไว้เพื่อการติดต่อกลับ

 • ในกรณีที่ไม่มีการทำประกัน จะคุ้มครองตามมูลค่าจริงของสินค้า สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

 • หากมีการทำประกัน จะเสียค่าใช้จ่ายในการทำประกัน 1% ของมูลค่าสินค้า และคุ้มครองสูงสุดที่ 50,000 บาท (หรืออื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญา)

 

ลูกค้าจะจ่ายค่าบริการได้อย่างไร?

 • NINJA EASY: ชำระค่าบริการเป็นเงินสด ณ จุดรับพัสดุโดยพนักงานเข้ารับพัสดุของเราจะเป็นผู้คำนวณค่าบริการ และรับค่าบริการ

 • NINJA PREMIUM: ชำระค่าบริการรายเดือนผ่านการโอนเงินหรือ ฝากเช็คเข้าบัญชี Ninja Van

 

จะใช้บริการเรียกเก็บเงิน  Cash On Delivery (COD) ได้อย่างไร?

 • NINJA EASY: สามารถกดเลือกใช้บริการได้ทั้งใน Website และApplication ด้วยตนเอง หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ขณะทำการเรียกนินจาเข้ารับพัสดุ

 • NINJA PREMIUM: สามารถเลือกใช้บริการผ่านระบบ shipper dashboard ได้ด้วยตนเอง

 

คิดค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) อย่างไร?

ค่าธรรมเนียม COD = 2% จะถูกคิดคำนวณจากค่าสินค้าเท่านั้น (ไม่รวมค่าขนส่ง และยังไม่รวม VAT 7%)

**ค่าขนส่งสำหรับลูกค้า Ninja Premium จะยังไม่รวม VAT 7% แต่ค่าขนส่งสำหรับลูกค้า Ninja Easy ราคาจะรวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

 

จะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแอพ Ninja Easy ได้อย่างไร?

คุณสามารถส่งอีเมล์มาที่ support_th@ninjavan.co หรือโทรเข้ามาได้ที่ +66 2-032-1633