Điều khoản sử dụng

Chúng tôi, Công ty TNHH Nin Sing Logistics, một công ty được thành lập tại Việt Nam và sau đây được gọi là ("Ninjavan,"chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "Công ty"), xin cảm ơn bạn sau đây được gọi là (“bạn”, “người sử dụng”, người mua”) truy cập trang web ninjavan.co, trang web di động hoặc ứng dụng di động của chúng tôi ("Trang web" hoặc “Diễn đàn”). Điều khoản sử dụng Trang web của chúng tôi và việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua Trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện như được nêu trong tài liệu này ("Thỏa thuận người dùng"), chính sách bảo mật của chúng tôi ("Chính sách bảo mật") và tất cả các chính sách khác về trang web của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi cấu thành thỏa thuận đầy đủ của bạn với Thỏa thuận người dùng, Chính sách bảo mật của chúng tôi và tất cả các chính sách khác, sẽ tạo thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận người dùng hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn nên ngừng ngay lập tức tất cả việc sử dụng Trang web của chúng tôi và thông báo cho chúng tôi ngừng mọi cập nhật mà bạn đã đăng ký, nếu bạn không bị ràng buộc bởi tất cả các cập nhật các quy định có trong Thỏa thuận người dùng, Chính sách bảo mật này và tất cả các chính sách khác.

1. Điều khoản áp dụng và chấp nhận

1.1 Việc bạn sử dụng các dịch vụ, phần mềm và sản phẩm của Trang web và các dịch vụ của Ninjavan (gọi chung là “Dịch vụ”) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng như Chính sách quyền riêng tư và mọi quy tắc và chính sách khác của Trang web mà Ninjavan.co có thể thỉnh thoảng cập nhật. Tài liệu này và các quy tắc và chính sách khác của Trang web được gọi chung dưới đây là “Điều khoản”. Bằng cách truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi Điều khoản. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản.

1.2 Bạn có thể không sử dụng Dịch vụ và không chấp nhận Điều khoản nếu (a) bạn chưa đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc với Ninjavan hoặc (b) bạn không được phép nhận bất kỳ Dịch vụ nào theo luật pháp Singapore hoặc các quốc gia khác/ khu vực bao gồm quốc gia/ khu vực nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn sử dụng Dịch vụ.

1.3 Ninjavan có thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản được sửa đổi và bổ sung có liên quan trên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng Điều khoản được sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn

1.4 Nếu Ninjavan đã đăng hoặc cung cấp bản dịch Điều khoản bằng tiếng Anh của Điều khoản, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện và phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của bạn.

1.5 Bạn có thể được yêu cầu tham gia vào một thỏa thuận riêng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, với Ninjavan.co hoặc liên kết của chúng tôi cho bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và Thỏa thuận bổ sung, Thỏa thuận bổ sung sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản chỉ liên quan đến Dịch vụ đó có liên quan.

1.6 Các điều khoản có thể không được sửa đổi, ngoại trừ bằng văn bản bởi một nhân viên có thẩm quyền của Ninjavan.co.

2. Cung cấp dịch vụ

2.1 Đơn vị mà bạn đang ký hợp đồng là Ninja Logistics Pte Ltd nếu bạn là thành viên đã đăng ký của Trang web và đã đăng ký hoặc cư trú tại Singapore. Nếu bạn đã đăng ký tại một khu vực pháp lý bên ngoài Singapore, bạn đang ký hợp đồng với Ninja Logistics Pte Ltd (được thành lập tại Singapore với Công ty Reg. Số 201412014E). Nếu bạn đã đăng ký ở Đông Nam Á, bạn đang ký hợp đồng với các thành viên liên kết của Ninjavan, vì một số hoặc một phần Dịch vụ có thể được hỗ trợ và cung cấp bởi các thành viên liên kết của Ninjavan, Ninjavan có thể ủy quyền một số Dịch vụ cho các thành viên liên kết của mình.

2.2 Bạn phải đăng ký làm thành viên trên Trang web để truy cập và sử dụng một số Dịch vụ. Hơn nữa, Ninjavan bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, để hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) để trả tiền cho Người dùng hoặc theo các điều kiện khác mà Ninjavan có thể áp dụng theo ý của chúng tôi.

2.3 Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) có thể khác nhau đối với các khu vực và quốc gia khác nhau. Không có bảo hành hoặc đại diện nào được đưa ra rằng một Dịch vụ cụ thể hoặc tính năng hoặc chức năng của chúng hoặc cùng loại và phạm vi của Dịch vụ hoặc các tính năng và chức năng của chúng sẽ có sẵn cho Người dùng. Ninjavan có thể theo giới hạn toàn quyền quyết định của chúng tôi, từ chối hoặc tạo mức độ truy cập và sử dụng khác nhau đối với bất kỳ Dịch vụ nào (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) đối với các Người dùng khác nhau.

2.4 Ninjavan có thể khởi chạy, thay đổi, nâng cấp, áp đặt các điều kiện, đình chỉ hoặc dừng bất kỳ Dịch vụ nào (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) mà không cần thông báo trước trừ trường hợp Dịch vụ dựa trên phí, những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng xấu đến Người dùng trả tiền trong việc tận hưởng Dịch vụ đó.

2.5 Một số Dịch vụ có thể được cung cấp bởi các thành viên liên kết của Ninjavan thay mặt cho Ninjavan.

3. Người dùng thông thường

3.1 Với điều kiện bạn truy cập và sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

3.2 Bạn đồng ý sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ chỉ cho mục đích riêng tư và nội bộ của riêng bạn. Bạn đồng ý rằng (a) bạn sẽ không được sao chép một phần hoặc toàn bộ dưới mọi hình thức, tải xuống, xuất bản lại, bán, phân phối hoặc bán lại bất kỳ Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video clip, âm thanh, thư mục, tệp, cơ sở dữ liệu hoặc danh sách, v.v. có sẵn trên hoặc thông qua Trang web (Nội dung trang web trên mạng) và (b) bạn sẽ không sao chép một phần hoặc toàn bộ dưới mọi hình thức, tải xuống, biên dịch hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung trang web nào cho mục đích điều hành doanh nghiệp cạnh tranh với Ninjavan hoặc khai thác thương mại theo cách khác Nội dung trang web. Truy xuất có hệ thống Nội dung Trang từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, việc thu thập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục (cho dù thông qua robot, trình thu thập dữ liệu, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công) mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Ninjavan đều bị cấm. Việc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web cho bất kỳ mục đích nào không được phép rõ ràng trong Điều khoản đều bị cấm.

3.3.Bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư của Ninjavan, điều chỉnh việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân về Người dùng thuộc sở hữu Ninjavan.co và các nhi nhánh của chúng tôi.

3.4 Ninjavan có thể cho phép Người dùng truy cập vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua các siêu liên kết (dưới dạng liên kết từ, biểu ngữ, kênh hoặc cách khác), API hoặc các trang web khác của bên thứ ba. Bạn nên đọc các điều khoản, điều kiện và/hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web đó trước khi sử dụng Trang web. Bạn thừa nhận rằng Ninjavan không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không giám sát các trang web đó và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ ai đối với các trang web đó, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên các trang web đó.

3.5 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy giảm tính toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng của Ninjavan và/hoặc bất kỳ Người dùng nào khác cũng như không truy cập trái phép vào các hệ thống hoặc mạng máy tính đó.

3.6 Bạn đồng ý không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm suy giảm tính toàn vẹn của hệ thống phản hồi Ninjavan, chẳng hạn như để lại phản hồi tích cực cho chính bạn bằng cách sử dụng ID thành viên thứ cấp hoặc thông qua phản hồi tiêu cực không có căn cứ cho Người dùng khác.

3.7 Bằng cách đăng hoặc hiển thị bất kỳ thông tin, nội dung hoặc tài liệu (Nội dung người dùng trực tuyến) trên Trang web hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào cho Ninjavan hoặc đại diện của chúng tôi, và trong phạm vi được phép theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn cấp một tài khoản không thể hủy ngang, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền và giấy phép phụ (thông qua nhiều tầng) cho Ninjavan để hiển thị, truyền, phân phối, tái tạo, xuất bản, sao chép một phần hoặc toàn bộ dưới mọi hình thức, điều chỉnh, sửa đổi , dịch, tạo tác phẩm phái sinh và sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Nội dung người dùng dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết hoặc chưa được biết đến dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào có thể có lợi cho hoạt động của Trang web, cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào và/hoặc việc kinh doanh của Người dùng. Bạn xác nhận và bảo đảm với Ninjavan rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên. Thông tin được bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng và lưu giữ tuân thủ các luật đó.

4. Tài khoản thành viên

4.1 Người dùng phải được đăng ký trên Trang web để truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ (Người dùng đã đăng ký cũng được gọi là Thành viên bên dưới). Ngoại trừ với sự chấp thuận của Ninjavan, một Người dùng chỉ có thể đăng ký một tài khoản thành viên trên Trang web. Ninjavan có thể hủy hoặc chấm dứt tài khoản thành viên Người dùng nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng Người dùng đã đăng ký đồng thời hoặc kiểm soát hai hoặc nhiều tài khoản thành viên. Hơn nữa, Ninjavan có thể từ chối ứng dụng Người dùng để đăng ký vì bất kỳ lý do gì.

4.2 Khi đăng ký trên Trang web, Ninjavan sẽ chỉ định một tài khoản và cấp ID thành viên và mật khẩu (người dùng sau sẽ được chọn bởi Người dùng đã đăng ký trong quá trình đăng ký) cho mỗi Người dùng đã đăng ký. Một tài khoản có thể tạo bằng tài khoản email với dung lượng lưu trữ giới hạn để Thành viên gửi hoặc nhận email.

4.3 Một bộ ID thành viên và mật khẩu là duy nhất cho một tài khoản. Mỗi Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bảo mật của ID và mật khẩu Thành viên của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Không Thành viên nào có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc cho phép sử dụng tài khoản Thành viên, ID hoặc mật khẩu của bạn bởi một người khác ngoài thực thể kinh doanh riêng của Thành viên. Thành viên đồng ý thông báo cho Ninjavan ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật tài khoản nào khác.

4.4 Thành viên đồng ý rằng tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, đăng bất kỳ thông tin về công ty hoặc sản phẩm nào, nhấp để chấp nhận bất kỳ Thỏa thuận hoặc quy tắc bổ sung nào, đăng ký hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ dịch vụ nào, gửi email bằng tài khoản email hoặc gửi SMS ) sẽ được coi là đã được ủy quyền bởi Thành viên.

4.5 Thành viên thừa nhận rằng việc chia sẻ tài khoản của bạn với người khác hoặc cho phép nhiều người dùng bên ngoài thực thể kinh doanh của bạn sử dụng tài khoản của bạn (gọi chung là "sử dụng nhiều lần"), có thể gây ra tác hại không thể khắc phục cho Ninjavan hoặc Người dùng Trang web khác. Thành viên sẽ bồi thường cho Ninjavan, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi trước mọi tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận) do sử dụng nhiều tài khoản của bạn. Thành viên cũng đồng ý rằng trong trường hợp sử dụng nhiều tài khoản của bạn hoặc Thành viên không duy trì bảo mật tài khoản của bạn, Ninjavan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm đó và có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên không có trách nhiệm với Thành viên.

5. Trách nhiệm của Thành viên

5.1 Mỗi Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng (a) bạn có toàn quyền và thẩm quyền để chấp nhận Điều khoản, cấp giấy phép và ủy quyền và thực hiện các nghĩa vụ dưới đây; (b) bạn chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích kinh doanh; và (c) địa chỉ bạn cung cấp khi đăng ký là địa điểm kinh doanh chính của đơn vị kinh doanh của bạn. Đối với mục đích của điều khoản này, một chi nhánh hoặc văn phòng liên lạc sẽ không được coi là một thực thể riêng biệt và địa điểm kinh doanh chính của bạn sẽ được coi là trụ sở chính của bạn.

5.2 Thành viên sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu về thực thể, doanh nghiệp hoặc sản phẩm/dịch vụ của bạn như một phần của quy trình đăng ký trên Trang web hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc tài khoản thành viên nào. Mỗi Thành viên tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (a) thông tin và tài liệu đó được gửi trong quá trình đăng ký hoặc sau đó trong suốt quá trình tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, và (b) bạn sẽ duy trì và kịp thời sửa đổi tất cả thông tin và tài liệu để giữ cho nó đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ.

5.3 Khi trở thành Thành viên, bạn đồng ý đưa thông tin liên hệ về bạn vào Cơ sở dữ liệu người mua của chúng tôi và ủy quyền cho Ninjavan và các chi nhánh của chúng tôi chia sẻ thông tin liên hệ với Người dùng khác hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật.

5.4 Mỗi Thành viên tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (a) bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc có được tất cả các giấy phép và quyền cần thiết của bên thứ ba liên quan đến bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị; (b) mọi Nội dung người dùng mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật thương mại hoặc bất kỳ quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu nào của bất kỳ bên thứ ba nào ; (c) bạn có quyền và quyền bán, trao đổi, phân phối hoặc xuất khẩu hoặc đề nghị bán, trao đổi, phân phối hoặc xuất khẩu các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong Nội dung của Người dùng và việc bán, trao đổi, phân phối hoặc xuất khẩu hoặc cung cấp đó không vi phạm mọi quyền của bên thứ ba và (d) bạn và các chi nhánh của bạn không phải là đối tượng của bất kỳ hạn chế thương mại, trừng phạt hoặc hạn chế pháp lý nào được ban hành bởi bất kỳ quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc quyền tài phán nào.

5.5 Mỗi Thành viên tiếp tục tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng Nội dung Người dùng mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị sẽ:

a) đúng, chính xác, đầy đủ và hợp pháp;

b) không sai, lừa dối hoặc lừa đảo;

c) không chứa thông tin phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối, tục tĩu, phản cảm, xúc phạm, khiêu dâm hoặc có hại cho trẻ vị thành niên;

d) không chứa thông tin phân biệt đối xử hoặc khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;

e) không vi phạm các Điều khoản khác hoặc bất kỳ Thỏa thuận Bổ Sung hiện hành nào

f) không vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào (bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh hoặc quảng cáo sai lệch) hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào;

g) không chứa bất kỳ liên kết nào trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ trang web nào khác bao gồm bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm Điều khoản.

5.6 Mỗi Thành viên đại diện thêm, bảo đảm và đồng ý rằng bạn sẽ / là:

a) thực hiện các hoạt động của bạn trên Trang web tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành;

b) thực hiện các giao dịch kinh doanh của bạn với những người dùng khác của Trang web một cách thiện chí;

c) thực hiện các hoạt động của bạn theo các Điều khoản và mọi Thỏa thuận bổ sung hiện hành;

d) không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web để lừa đảo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc bán các mặt hàng bị đánh cắp, sử dụng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ bị đánh cắp);

e) không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, xuyên tạc bản thân hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

f) không tham gia vào thư rác hoặc lừa đảo;

g) không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động cấu thành tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, v.v.) hoặc khuyến khích hoặc đồng mưu mọi hoạt động bất hợp pháp;

h) không liên quan đến việc cố gắng, sao chép, tái sản xuất, khai thác hoặc triển khai các thư mục, cơ sở dữ liệu và danh sách độc quyền khác nhau của Ninjavan.

i) không liên quan đến bất kỳ virus máy tính hoặc các thiết bị và mã phá hoại nào khác có tác dụng làm hỏng, can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ phần mềm hoặc hệ thống phần cứng, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;

j) không liên quan đến bất kỳ kế hoạch nào làm suy yếu tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống hoặc mạng được sử dụng bởi Ninjavan và / hoặc bất kỳ người dùng Trang web nào hoặc có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu, hệ thống hoặc mạng đó;

k) không, và giám đốc, nhân viên của bạn, bên kiểm soát, các chi nhánh và quyền tài phán hợp pháp trong đó bất kỳ người hoặc tổ chức nào nêu trên được tổ chức hoặc có hoạt động không phải là người hoặc tổ chức chịu bất kỳ hoạt động kinh tế nào hoặc xử phạt gian lận của bất kỳ tổ chức chính phủ, quốc tế hoặc quy định; và

l) không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho Ninjavan hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

5.7 Thành viên không được sử dụng Dịch vụ và tài khoản thành viên để tham gia vào các hoạt động giống hệt hoặc tương tự với doanh nghiệp Ninjavan

5.8 Nếu Thành viên cung cấp trọng tài kinh doanh, Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng bạn đã có được tất cả sự đồng ý, chấp thuận và miễn trừ cần thiết từ các đối tác kinh doanh và các cộng sự của bạn để (a) đóng vai trò là trọng tài kinh doanh của bạn; (b) đăng và xuất bản chi tiết liên lạc và thông tin của họ, thư giới thiệu và nhận xét thay mặt họ; và (c) rằng các bên thứ ba có thể liên hệ với các trọng tài kinh doanh đó để hỗ trợ các khiếu nại hoặc tuyên bố về bạn. Bạn cũng bảo đảm và đồng ý rằng tất cả các thư giới thiệu và nhận xét là đúng và chính xác và các bên thứ ba có thể liên hệ với các trọng tài kinh doanh mà không cần phải có sự đồng ý của bạn.

5.9 Thành viên đồng ý cung cấp tất cả thông tin, tài liệu và phê duyệt cần thiết và cung cấp mọi hỗ trợ và hợp tác cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ của Ninjavan, đánh giá xem Thành viên có vi phạm Điều khoản và / hoặc xử lý bất kỳ khiếu nại nào đối với Thành viên hay không. Nếu Thành viên không làm như vậy dẫn đến chậm trễ hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt, việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, Ninjavan sẽ không có nghĩa vụ gia hạn thời gian dịch vụ liên quan cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự chậm trễ, đình chỉ đó hoặc chấm dứt.

5.10 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Ninjavan sẽ không được yêu cầu chủ động giám sát cũng như không thực hiện bất kỳ kiểm soát biên tập nào đối với nội dung của bất kỳ tin nhắn hoặc tài liệu hoặc thông tin nào được tạo, thu được hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ hoặc Trang web. Ninjavan không xác nhận, xác minh hoặc xác nhận nội dung của bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu hoặc thông tin nào khác được thực hiện bởi bất kỳ Thành viên nào. Mỗi Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của mình và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của họ hoặc tài liệu hoặc thông tin khác

5.11 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp và đại diện của họ cho mục đích sử dụng kinh doanh và không dành cho người tiêu dùng cá nhân hoặc sử dụng cá nhân.

5.12 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng mỗi Thành viên chỉ có trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định hiện hành trong phạm vi quyền hạn tương ứng của mình để đảm bảo rằng tất cả việc sử dụng Trang web và Dịch vụ đều tuân thủ như nhau.

6. Vi phạm của thành viên

6.1 Ninjavan bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi để xóa, sửa đổi hoặc từ chối bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên các Trang web mà chúng tôi tin là bất hợp pháp, vi phạm Điều khoản, có thể khiến Ninjavan hoặc các chi nhánh của chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý, hoặc là mặt khác thấy không phù hợp theo ý kiến của Ninjavan.

6.2 Nếu bất kỳ Thành viên nào vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc nếu Ninjavan có cơ sở hợp lý để tin rằng Thành viên vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, Ninjavan sẽ có quyền đưa ra các hành động kỷ luật như vậy nếu thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Thành viên và bất kỳ và tất cả các tài khoản được Ninjavan xác định có liên quan đến tài khoản đó; (ii) hạn chế, hạ cấp, đình chỉ hoặc chấm dứt đăng ký, truy cập hoặc sử dụng hiện tại hoặc tương lai của bất kỳ Dịch vụ nào; (iii) xóa mọi danh sách sản phẩm hoặc Nội dung người dùng khác mà Thành viên đã gửi, đăng hoặc hiển thị hoặc áp đặt các hạn chế đối với số lượng danh sách sản phẩm hoặc Nội dung người dùng mà Thành viên có thể đăng hoặc hiển thị; (iv) áp đặt các hạn chế khác đối với việc Thành viên sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của bất kỳ Dịch vụ nào vì Ninjavan có thể xem xét phù hợp theo quyết định riêng của mình; và (v) bất kỳ hành động khắc phục, kỷ luật hoặc hình phạt nào khác vì Ninjavan có thể thấy cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định riêng của mình.

6.3 Không giới hạn tính tổng quát của các điều khoản của Điều khoản, Thành viên sẽ bị coi là vi phạm Điều khoản trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

a) theo khiếu nại hoặc khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào, Ninjavan có cơ sở hợp lý để tin rằng Thành viên đó đã cố tình hoặc không thực hiện hợp đồng của bạn với bên thứ ba đó bao gồm nhưng không giới hạn khi Thành viên không giao bất kỳ mặt hàng nào do bên thứ ba đó yêu cầu sau khi nhận được về giá mua, hoặc nơi các mặt hàng Thành viên đã giao không thành công về mặt vật chất để đáp ứng các điều khoản và mô tả được nêu trong hợp đồng của bạn với bên thứ ba đó,

b) Ninjavan có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Thành viên đó đã sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm khác trong bất kỳ giao dịch nào với đối tác,

c) Ninjavan có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Thành viên là không hiện tại hoặc đầy đủ hoặc không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lệch, hoặc

d) Ninjavan tin rằng các hành động của Thành viên có thể gây ra tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý cho Ninjavan hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc bất kỳ Người dùng nào khác.

6.4 Ninjavan có quyền hợp tác đầy đủ với các cơ quan chính phủ, các nhà điều tra tư nhân và / hoặc các bên thứ ba bị thương trong cuộc điều tra về bất kỳ hành vi sai trái hình sự hoặc dân sự nào. Ngoài ra, trong phạm vi được luật pháp và chính sách hiện hành cho phép, Ninjavan có thể tiết lộ danh tính, thông tin liên hệ và / hoặc thông tin liên quan đến tài khoản, giao dịch hoặc hoạt động được thực hiện trên hoặc thông qua Trang web, nếu được chính phủ yêu cầu hoặc cơ quan thực thi pháp luật, một bên thứ ba bị thương hoặc là kết quả của trát đòi hầu tòa hoặc hành động pháp lý khác. Ninjavan sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại hoặc kết quả phát sinh từ việc tiết lộ đó và Thành viên đồng ý không đưa ra bất kỳ hành động hoặc yêu cầu nào đối với Ninjavan về việc tiết lộ đó.

6.5 Ninjavan có thể, bất cứ lúc nào và theo quyết định hợp lý của chúng tôi, áp đặt các hạn chế đối với, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web của Thành viên mà không chịu trách nhiệm với Thành viên nếu Ninjavan nhận được thông báo rằng Thành viên vi phạm bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào. với bất kỳ chi nhánh nào của Ninjavan và vi phạm như vậy liên quan hoặc bị nghi ngờ hợp lý liên quan đến các hoạt động không trung thực hoặc lừa đảo. Ninjavan sẽ không được yêu cầu điều tra vi phạm hoặc yêu cầu xác nhận từ Thành viên.

6.6 Mỗi Thành viên đồng ý bồi thường cho Ninjavan, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi và giữ họ vô hại, từ mọi thiệt hại, tổn thất, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc bạn nộp , đăng hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung người dùng nào, từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc từ việc bạn vi phạm Điều khoản.

6.7 Mỗi Thành viên đồng ý thêm rằng Ninjavan không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ Nội dung người dùng hoặc tài liệu nào khác được truyền qua Trang web, bao gồm các tài liệu gian lận, sai sự thật, gây hiểu lầm, không chính xác, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và nguy cơ thiệt hại từ các tài liệu đó hoàn toàn thuộc về mỗi Thành viên. Ninjavan bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu Thành viên phải bồi thường, trong trường hợp Thành viên sẽ hợp tác với Ninjavan để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

7. Giới hạn của Trách nhiệm

7.1 ĐỐI VỚI VIỆC TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC NINJAVAN CUNG CẤP TRÊN HOẶC QUA CÁC TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VẬY", "NHƯ CÓ SẴN" VÀ “ VỚI TẤT CẢ SAI LẦM” VÀ NINJAVAN TẠI ĐÂY TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ BẢO HÀNH, BÀY TỎ HOẶC NGỤ Ý ,BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO CỦA ĐIỀU KIỆN, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ BỀN HIỆU SUẤT, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, CHÍNH XÁC HOẶC PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA. TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN, ĐIỀU KIỆN, VÀ HIỂU ĐƯỢC Ở ĐÂY.

7.2 ĐỐI VỚI VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, NINJAVAN KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO VỀ HỢP ĐỒNG, CHÍNH XÁC, ĐÚNG, ĐÁNG TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH, HOÀN TOÀN HOẶC HIỆN TẠI CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC QUA CÁC TRANG WEB; NINJAVAN KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI, TRANH CHẤP, MUA, BÁN VÀ / HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀ NINJAVAN KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB.

7.3 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua Trang web đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro của mỗi Người dùng và mỗi Người dùng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính Ninjavan, hoặc mất dữ liệu có thể xảy ra do việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được lấy bởi bất kỳ Người dùng nào từ Ninjavan hoặc thông qua hoặc từ Trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong tài liệu này.

7.4 Trang web có thể cung cấp cho các dịch vụ hoặc sản phẩm của Người dùng do các bên thứ ba độc lập cung cấp. Không có bảo hành hoặc đại diện được thực hiện liên quan đến các dịch vụ hoặc sản phẩm đó. Trong mọi trường hợp, Ninjavan và các chi nhánh của chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào như vậy.

7.5 Mỗi Người dùng đồng ý bồi thường và cứu Ninjavan, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của chúng tôi vô hại, khỏi mọi tổn thất, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc sử dụng Trang web đó hoặc Các dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hiển thị thông tin của Người dùng đó trên Trang web) hoặc do bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản. Mỗi Người dùng đồng ý tiếp tục bồi thường và cứu Ninjavan, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của chúng tôi vô hại, khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc vi phạm của Người dùng các đại diện và bảo hành do Người dùng thực hiện cho Ninjavan, bao gồm nhưng không giới hạn ở những quy định trong Phần 5 dưới đây.

7.6 Mỗi Người dùng đồng ý bồi thường và cứu Ninjavan, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của chúng tôi vô hại, khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, là kết quả của bất kỳ khiếu nại nào được khẳng định bởi những người yêu cầu Quyền của bên thứ ba hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến các sản phẩm được cung cấp hoặc hiển thị trên Trang web. Mỗi Người dùng đồng ý thêm rằng Ninjavan không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, đối với bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi người khác, bao gồm tài liệu phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và rủi ro thiệt hại từ tài liệu đó hoàn toàn thuộc về mỗi Người dùng. Ninjavan bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác với Ninjavan để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

7.7 Ninjavan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin), cho dù trong hợp đồng, sơ suất , tra tấn, công bằng hoặc bằng cách khác hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do bất kỳ điều nào sau đây:

a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ;

b) bất kỳ khiếm khuyết nào về hàng hóa, mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được mua hoặc lấy từ Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác thông qua Trang web;

c) vi phạm Quyền của bên thứ ba hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu mà Người dùng sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, cung cấp, hiển thị, mua, bán và / hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc hiển thị trên Trang web có thể vi phạm hoặc có thể được xác nhận là vi phạm Bên thứ ba Quyền; hoặc khiếu nại của bất kỳ bên nào mà họ có quyền bào chữa hoặc bồi thường liên quan đến các xác nhận quyền, yêu cầu hoặc khiếu nại của người yêu cầu Quyền của bên thứ ba;

d) các bên thứ ba truy cập trái phép dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Người dùng nào;

e) tuyên bố hoặc thực hiện bất kỳ Người dùng Trang web nào; hoặc là;

f) bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Dịch vụ tuy nhiên phát sinh, bao gồm cả sơ suất.

7.8 Mặc dù có bất kỳ quy định nào nêu trên, trách nhiệm tổng hợp của Ninjavan, nhân viên, đại lý, chi nhánh, đại diện hoặc bất kỳ ai thay mặt chúng tôi đối với mỗi Người dùng đối với mọi khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ trong mọi năm giới hạn ở mức lớn hơn (a) số phí mà Người dùng đã trả cho Ninjavan hoặc các chi nhánh của chúng tôi trong năm dương lịch và (b) số tiền tối đa được phép trong luật áp dụng. Câu trước sẽ không loại trừ yêu cầu của Người dùng để chứng minh thiệt hại thực tế. Tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ phải được nộp trong vòng một (1) năm kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc thời gian dài hơn theo quy định của pháp luật hiện hành về Điều khoản sử dụng này.

7.9 Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm đối với bạn theo Điều khoản sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và sẽ áp dụng cho dù Ninjavan có được thông báo hay không nên biết về khả năng xảy ra bất kỳ tổn thất nào như vậy.

8. Bất khả kháng

8.1 Trong mọi trường hợp, Ninjavan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại hoặc gián đoạn nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp qua Trang web dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hành vi tự nhiên, lực lượng hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi Internet, máy tính, viễn thông hoặc bất kỳ sự cố thiết bị nào khác, sự cố về điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, xáo trộn dân sự, thiếu lao động hoặc vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, hành động của Thiên Chúa, chiến tranh, hành động của chính phủ, tòa án nước ngoài hoặc tòa án hoặc không thực hiện của bên thứ ba.

9. Quyền sở hữu trí tuệ

9.1 Ninjavan là chủ sở hữu duy nhất hoặc người được cấp phép hợp pháp của tất cả các quyền và lợi ích trong Trang web và Nội dung Trang web. Trang web và Nội dung trang web thể hiện bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác được bảo vệ theo bản quyền trên toàn thế giới và các luật khác. Tất cả quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và Nội dung Trang sẽ thuộc về Ninjavan, các chi nhánh hoặc người cấp phép của Nội dung Trang, tùy theo từng trường hợp. Tất cả các quyền không được yêu cầu theo Điều khoản hoặc bởi Ninjavan đều được bảo lưu.

9.2 "NINJA VAN", "NINJA XPRESS", NINJA LOGISTICS và các biểu tượng và logo liên quan là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của công ty Ninja Logistics trong các khu vực pháp lý khác nhau và được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác. Việc sao chép, sửa đổi, sử dụng hoặc xuất bản trái phép các nhãn hiệu này đều bị nghiêm cấm.

9.3 Ninjavan có thể có các bên thứ ba độc lập liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ xác thực và xác minh). Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của các bên thứ ba độc lập đó mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ các bên đó.

10. Các quy định chung

10.1 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị xóa và các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực và được thi hành.

10.2 Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không có cách nào xác định, giới hạn, hiểu hoặc mô tả phạm vi hoặc phạm vi của phần đó.

10.3 Ninjavan không thành công thực thi bất kỳ quyền hoặc không hành động đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản sẽ không cấu thành từ bỏ quyền đó cũng như từ bỏ quyền của Ninjavan, để hành động đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự

10.4 Ninjavan có quyền chuyển nhượng Điều khoản (bao gồm tất cả các quyền, chức danh, lợi ích,lợi nhuận và nghĩa vụ và nhiệm vụ của chúng tôi trong Điều khoản cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm mọi chi nhánh của Ninjavan). một phần, Điều khoản cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức.

Công Ty Tnhh Nin Sing Logistics
Địa chỉ: 117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số ĐKKD: 0312087302 cấp lần đầu ngày 13/12/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
Giấy Phép Bưu Chính số 98/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 18/02/2022.
Văn Bản Xác Nhận Thông Báo Hoạt Động Bưu Chính số 1119/XN-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 1 ngày 29/03/2022