ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NINJA VAN

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA TRONG HỢP ĐỒNG

1.1 Các định nghĩa:

 • “COD” là việc thu các khoản thanh toán bằng tiền mặt từ (các) khách hàng của Người gửi do Ninja thay mặt Người gửi thực hiện và liên quan đến các giao dịch mua hàng hợp pháp do những khách hàng nói trên mua từ Người gửi.
 • “Dash” là phần mềm quản lý và yêu cầu dịch vụ giao hàng, được gọi là Dash hoặc Dashboard, thuộc quyền sở hữu của Ninja, cho phép các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh truy cập thông qua internet cho mục đích yêu cầu, nhận và quản lý dịch vụ logistics cùng các dịch vụ khác do Ninja cung cấp tùy từng thời điểm.
 • “Ninja” là Công ty TNHH Nin Sing Logistics, tức bên ký kết Hợp đồng này với Người gửi.
 • “Ứng dụng di động Ninja Van” là các ứng dụng phần mềm dành cho thiết bị di động iOS và Android do Ninja sở hữu và cấp phép cho các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nhằm mục đích yêu cầu, nhận và quản lý dịch vụ logistics cùng các dịch vụ khác do Ninja cung cấp tùy từng thời điểm.
 • “Hướng dẫn đóng gói” là bất kỳ và toàn bộ hướng dẫn (dù được mô tả hoặc gọi tên theo bất kỳ cách nào) dành cho Người gửi về việc đóng gói các bưu kiện, mà hướng dẫn này có thể được truy cập và xem trên trang www.ninjavan.co.
 • “Danh sách hàng cấm vận chuyển” là bất kỳ và toàn bộ các hướng dẫn (dù được mô tả hoặc gọi tên theo bất kỳ cách nào) liên quan đến hàng hóa, sản phẩm và các hiện vật khác mà các Người gửi không được vận chuyển qua Ninja, mà hướng dẫn này có thể được truy cập và xem trên trang www.ninjavan.co
 • “Người gửi” là bất kỳ người nào đã tải xuống, truy cập và đăng ký, hoặc thực hiện đăng ký, tài khoản người gửi trên Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash nhằm mục đích yêu cầu hoặc nhận dịch vụ logistics hoặc các dịch vụ khác từ Ninja.

2. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

2.1 Điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Ứng dụng di động Ninja Van bao gồm các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, Hướng dẫn đóng gói và Danh sách hàng cấm vận chuyển, và cùng nhau điều chỉnh: (i) quyền truy cập và sử dụng Ứng dụng di động Ninja Van và Dash của Người gửi; (ii) việc cung cấp toàn bộ dịch vụ do Người gửi yêu cầu qua Ứng dụng di động Ninja Van và Dash; và (iii) việc Người gửi nhận thông tin từ Ninja và quản lý toàn bộ dịch vụ của Ninja, bất kể Người gửi yêu cầu thông qua Ứng dụng di động Ninja Van, Dash hay bằng cách khác (sau đây gọi là “Hợp đồng”).

2.2 Khi tải về và truy cập Ứng dụng di động Ninja Van hoặc thực hiện đăng ký tài khoản người gửi hàng qua Ứng dụng di động Ninja Van (bất kể đăng ký đó thành công hay không), Người gửi chắc chắn chấp nhận và đồng ý với Hợp đồng.

2.3 Cụ thể là, Người gửi đồng ý rằng họ bị ràng buộc về mặt pháp lý và không thể hủy ngang đối với tất cả lượt nhấp chuột, lựa chọn và nhập dữ liệu được thực hiện trên Ứng dụng di động Ninja Van và Dash, chúng sẽ có giá trị và được chấp nhận tại bất kỳ tòa án hoặc hội đồng xét xử nào và Người gửi từ bỏ không hủy ngang tất cả sự phản đối với ý định rằng việc chấp nhận, nhấp chuột, lựa chọn và nhập dữ liệu của họ là vô hiệu về mặt pháp lý.

2.4 Nếu bất kỳ lượt nhấp chuột, lựa chọn hoặc nhập dữ liệu nào được thực hiện trên Ứng dụng di động Ninja Van và Dash do sai sót, Người gửi sẽ không trì hoãn chỉnh sửa hoặc thông báo với Ninja về (các) sai sót đó. Trước khi Ninja đưa ra cách giải quyết cho (các) sai sót, Người gửi vẫn bị ràng buộc bởi lượt nhấp chuột, lựa chọn và dữ liệu đã nhập của họ.

2.5 Người gửi đồng ý rằng Ninja có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này theo quyết định riêng của Ninja, bao gồm chính sách giá, phí và chiết khấu, bằng cách thông báo qua email, Ứng dụng di động Ninja Van, Dash, trang web của Ninja hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Người gửi sẽ xem lại Ứng dụng di động Ninja Van, Dash hoặc trang web của Ninja để biết về các điều khoản sửa đổi đó. Sau khi Ninja thông báo sửa đổi Hợp đồng này và Người gửi tạo yêu cầu cho bất cứ dịch vụ nào, Hợp đồng sửa đổi đó sẽ ràng buộc Người gửi và được coi là được Người gửi chấp nhận. Ninja không có nghĩa vụ thông báo với Người gửi lý do của bất kỳ sửa đổi nào.

2.6 Bất kể quy định trong Khoản 2.5, Ninja không có nghĩa vụ thông báo với Người gửi bất kỳ sửa đổi nào trong Hướng dẫn đóng gói hoặc Danh sách hàng cấm vận chuyển trước khi những sửa đổi này có hiệu lực. Người gửi đồng ý rằng họ có nghĩa vụ kiểm tra các phiên bản Hướng dẫn đóng gói và Danh sách hàng cấm vận chuyển hiện hành trước khi tạo yêu cầu dịch vụ logistics từ Ninja.

2.7 Trong trường hợp có quy định trong Hợp đồng rằng Ninja có toàn quyền quyết định thực thi một quyền hoặc quyền lợi, hoặc Ninja có thể hoặc sẽ thông báo với Người gửi, mọi điều khoản như vậy trong Hợp đồng có thể được tiến hành bằng chức năng hoặc thông báo tự động qua Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash, và đều ràng buộc và có hiệu lực với Người gửi.

3. DỊCH VỤ GIAO HÀNG CỦA NINJA

3.1 Khi chấp nhận Hợp đồng này, Người gửi có quyền tạo hoặc sử dụng tài khoản người gửi hàng trên Ứng dụng di động Ninja Van và/hoặc Dash (hoặc (các) sản phẩm kỹ thuật số thay thế thuộc quyền sở hữu của Ninja và do Ninja cấp phép), mà Người gửi thừa nhận và đồng ý không hủy ngang rằng đó là nền tảng phần mềm và cổng thông tin hoạt động trên web độc quyền của Ninja Logistics Pte. Ltd. để các Người gửi truy cập và sử dụng dịch vụ logistics cũng như các dịch vụ khác từ Ninja.

3.2 Vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả trước khi Người gửi gửi yêu cầu dịch vụ từ Ninja hoặc trước khi Ninja cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho Người gửi, Ninja có quyền yêu cầu Người gửi cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết để xác định danh tính Người gửi và/hoặc cơ sở kinh doanh của Người gửi và/hoặc hàng bên trong bưu kiện. Người gửi đồng ý tuân thủ (các) yêu cầu đó từ Ninja và sẽ cung cấp kịp thời các tài liệu và thông tin cần thiết; nếu không thực hiện, Ninja có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sử dụng tài khoản của Người gửi hoặc việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho Người gửi. Khi Ninja thực thi quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt đó, Người gửi vẫn phải thanh toán cho tất cả các dịch vụ đã yêu cầu.

3.3 Người gửi đồng ý với những điều sau đây về dịch vụ giao hàng của Ninja do Người gửi yêu cầu trên Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash:

 • Mọi quyền sở hữu hoặc quyền tài sản đối với các bưu kiện của Người gửi không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho Ninja.
 • Ninja không có nghĩa vụ mở và kiểm tra bất kỳ bưu kiện nào do Người gửi cung cấp.
 • Nếu được cơ quan chức năng yêu cầu hoặc cần thiết một cách hợp lý, Ninja và các đại diện của Ninja có quyền dán nhãn lại hoặc mở và kiểm tra bất kỳ bưu kiện nào của Người gửi mà không cần thông báo trước và tính phí dán nhãn lại và/hoặc phí đóng gói lại cho Người gửi.
 • Ninja sẽ thực hiện dịch vụ giao hàng và các dịch vụ khác theo Hợp đồng này bằng cách: (i) dựa vào thông tin giao nhận hàng chi tiết do Người gửi cung cấp trên Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash để nhận, giao và trả lại bưu kiện; (ii) tuân theo các tuyến giao nhận, quy trình chuyển tuyến hoặc quy trình vận hành tiêu chuẩn hiện hành của riêng Ninja để giao nhận bưu kiện; và/hoặc (iii) sử dụng mọi nỗ lực hợp lý nhưng không đảm bảo về thời hạn nhận, giao và hoàn trả bưu kiện (gọi chung là “Dịch vụ giao hàng”), trong mọi trường hợp, Ninja có quyền từ chối yêu cầu Dịch vụ giao hàng của Người gửi hoặc thay đổi quy trình vận hành tiêu chuẩn và tuyến hoạt động giao nhận theo quyết định của Ninja vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Ninja không tuyên bố rằng các dịch vụ của Ninja đáp ứng bất kỳ mức tiêu chuẩn dịch vụ hoặc tiêu chuẩn ngành nào.
 • Các quy trình vận hành tiêu chuẩn, định tuyến và lịch trình hiện hành của Ninja, ngay cả khi được công bố trên các trang web và tài liệu tiếp thị của Ninja, đều không có tính ràng buộc về mặt pháp lý và không cấu thành một phần của Hợp đồng này.
 • Nếu không thể giao hàng vì bất kỳ lý do gì, Ninja phải nỗ lực hợp lý để trả lại bưu kiện cho Người gửi (và được coi là đã hoàn thành giao hàng); trong trường hợp không thể trả lại, Người gửi đồng ý cho Ninja xem bưu kiện như bị từ bỏ và xử lý bưu kiện theo cách Ninja cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiêu hủy hoặc bán lại hàng bên trong bưu kiện.
 • Người gửi phải đảm bảo luôn sẵn sàng và sẵn có trong toàn bộ quá trình nhận bưu kiện và giao bưu kiện bị trả lại và đồng ý rằng nhân viên của Ninja không có nghĩa vụ phải chờ Người gửi.
 • Nếu Người gửi không thông báo cho Ninja kèm theo chứng từ hợp lý trong vòng 7 ngày, thì việc nhận, giao, trả lại bưu kiện và/hoặc thu tiền mặt bởi Ninja được coi là đã hoàn tất khi Ninja gửi thông báo qua Ứng dụng di động Ninja Van, hoặc bằng cách khác, tới Người gửi và Người gửi chấp nhận không hủy ngang việc hoàn tất các dịch vụ này. Ninja có thể cung cấp bằng chứng giao hàng tùy theo quyết định của mình và mọi khiếu nại của Người gửi về việc Ninja không thực hiện dịch vụ sẽ được Ninja giải quyết và xác định theo quyết định của riêng mình.

4. DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN KHI GIAO HÀNG

4.1 Theo lựa chọn của Người gửi liên quan đến dịch vụ giao hàng do Người gửi yêu cầu trên Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash, Ninja sẽ thực hiện thu hộ COD bằng cách (a) dựa vào thông tin trên Dashboard do Người gửi cung cấp; và (b) thực hiện các nỗ lực hợp lý để thu hộ tiền từ người nhận bưu kiện trước khi giao bưu kiện.

4.2 Bất kể mọi điều khoản trong Hợp đồng này, Ninja có quyền từ chối thực hiện Dịch vụ COD cho bất kỳ bưu kiện nào theo quyết định của mình.

4.3 Ninja có chính sách nghiêm ngặt chống lại hành vi lăng mạ/ hành hung nhân viên và Người gửi hiểu rằng Ninja không thể kiểm soát hành vi và ứng xử của người nhận bưu kiện. Trong trường hợp người nhận bưu kiện nhất quyết yêu cầu mở hoặc bằng cách khác làm hỏng bưu kiện, Ninja sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với thiệt hại của bưu kiện và việc không thu được tiền COD. Trong trường hợp người nhận bưu kiện có hành vi lăng mạ/ hành hung, Ninja có quyền từ chối dịch vụ giao hàng cho người nhận.

5. HẢI QUAN, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU

5.1 Khi cần thiết, Ninja có quyền thay mặt Người gửi thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thực hiện dịch vụ giao hàng cho Người gửi: (a) hoàn tất và xác nhận bất kỳ biểu mẫu và tài liệu nào cần nộp cho hải quan và các cơ quan chức năng khác; (b) giữ vai trò là đại diện của Người gửi cho mục đích thông quan, kiểm soát nhập khẩu và kiểm soát xuất khẩu; và (c) tất cả các hành vi hợp lý và cần thiết khác cần thực hiện để hoàn tất các dịch vụ giao hàng. Nếu Người gửi không tuân thủ những điều khoản đề cập ở trên, thì tùy theo quyết định của mình, Ninja có thể yêu cầu Người gửi thanh toán toàn bộ phí dịch vụ giao hàng và mọi chi phí phát sinh.

6. BẢO ĐẢM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GỬI

6.1 Người gửi đồng ý và đảm bảo rằng:

 • Người gửi đảm bảo rằng chỉ những người đại diện do Người gửi ủy quyền mới có thể sử dụng Ứng dụng di động Ninja Van và Dash để tạo yêu cầu giao hàng hoặc yêu cầu các dịch vụ khác từ Ninja. Ninja không chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng sai phép của bất kỳ người nào đối với tài khoản của Người gửi trừ trường hợp hành vi sử dụng sai phép đó do Ninja trực tiếp gây ra.
 • Người gửi chỉ cung cấp những bưu kiện an toàn tuân theo Hướng dẫn đóng gói và không bị pháp luật cấm hoặc không thuộc Danh sách hàng cấm vận chuyển để giao hàng.
 • Người gửi tuân thủ tất cả luật pháp về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư hiện hành, đồng thời, trong mọi trường hợp, cung cấp cho Ninja thông tin cá nhân và thông tin giao hàng được thu thập hợp pháp.
 • Người gửi phải cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết hoàn chỉnh và trung thực (bao gồm cả thông tin mô tả hàng bên trong bưu kiện) theo yêu cầu hợp lý từ Ninja để hoàn tất dịch vụ cho Người gửi.
 • Người gửi phải đảm bảo hàng bên trong bưu kiện được phép vận chuyển và/hoặc kinh doanh theo pháp luật địa phương hiện hành.
 • Người gửi chỉ được yêu cầu Ninja thực hiện dịch vụ COD đối với các bưu kiện do người nhận bưu kiện mua và, khi có yêu cầu, phải cung cấp chứng từ này cho Ninja.
 • Người gửi phải xử lý và giải quyết, bằng chi phí của mình, đối với tất cả các khiếu nại từ người nhận bưu kiện của Người gửi liên quan đến dịch vụ giao hàng và COD do Ninja thực hiện.
 • Trong trường hợp Người gửi khiếu nại rằng có lỗi hiển thị trên Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash (bao gồm tất cả các lỗi liên quan đến số dư khoản đặt cọc và phí cho các dịch vụ do Ninja thực hiện), Người gửi phải thông báo cho Ninja về những lỗi bị khiếu nại đó trong vòng 3 ngày và Ninja phải giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý và quyết định của Ninja đối với những lỗi bị khiếu nại là cuối cùng và ràng buộc đối với Người gửi.
 • Người gửi có thẩm quyền, năng lực và tất cả các giấy phép thành lập và giấy phép và chấp thuận kinh doanh được yêu cầu để ký kết Hợp đồng này.
 • Theo yêu cầu của Ninja, Người gửi phải cung cấp các giấy tờ nhận dạng để xác minh hoạt động kinh doanh và các bưu kiện do Người gửi gửi.
 • Người gửi không được phép sử dụng các dịch vụ của Ninja (bao gồm Ứng dụng di động Ninja Van và Dash) để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào hoặc cho bất kỳ mục đích lạm dụng, bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào.
 • Tất cả các bưu kiện được giao cho Ninja đều phải do những người được Người gửi ủy quyền đóng gói theo quy định của Hợp đồng này và không có sự can thiệp của người không được ủy quyền.
 • Người gửi phải đảm bảo rằng tất cả những người giao bưu kiện cho Ninja đều là nhân sự do Người gửi ủy quyền và Người gửi đồng ý chịu trách nhiệm về các hành vi và sự thiếu sót của những nhân sự đó, ngay cả khi những người tại địa chỉ của Người gửi không được ủy quyền.
 • Người gửi phải đảm bảo rằng nhân sự do Người gửi ủy quyền có mặt tại địa chỉ trả hàng của Người gửi để chấp nhận việc trả lại bưu kiện và Người gửi đồng ý chịu trách nhiệm về các hành vi và sự thiếu sót của nhân sự đó, ngay cả khi những nhân sự tại địa chỉ của Người gửi không được ủy quyền.
 • Trong trường hợp Người gửi đang hoạt động với tư cách là đại diện của một bên thứ ba, Người gửi phải cung cấp tất cả các giấy tờ cần thiết để xác định bên ủy quyền đại diện, theo yêu cầu của Ninja, và yêu cầu bên ủy quyền đại diện tuân thủ Hợp đồng này như thể họ là Người gửi và Người gửi đồng ý rằng hành vi vi phạm Hợp đồng này của bên ủy quyền đại diện được coi là vi phạm của Người gửi.
 • Người gửi không được sử dụng nhãn hiệu, logo hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Ninja khi không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ninja.
 • Trong mọi trường hợp, Người gửi phải tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này.

6.2 Trong trường hợp Người gửi vi phạm bất kỳ bảo đảm hoặc nghĩa vụ nào trên đây nhưng không phương hại đến mọi biện pháp khắc phục khác mà Ninja có theo Hợp đồng này hoặc pháp luật hiện hành, Ninja có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau:

 • Ninja có quyền xử lý các bưu kiện của Người gửi như xét thấy phù hợp;
 • Người gửi bồi thường và giữ cho Ninja và Ninja Logistics Pte. Ltd. (công ty mẹ được thành lập tại Singapore của Ninja) vô hại khỏi tất cả tổn thất, thiệt hại và chi phí pháp lý mà Ninja hoặc Ninja Logistics Pte. Ltd. có thể phải chịu do vi phạm đó, bất kể do bên thứ ba gây ra hay không;
 • Ninja có quyền tạm ngừng dịch vụ với Người gửi và/hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của Bên gửi vào Ứng dụng di động Ninja Van và/hoặc Dash mà không cần thông báo trước cho Người gửi cho đến khi Ninja xác định rằng Người gửi không còn vi phạm hoặc đã khắc phục vi phạm; và/hoặc
 • Ninja có quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào của Người gửi để giải quyết mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí pháp lý mà Ninja bị yêu cầu chi trả hoặc phải chịu mà không cần thông báo trước cho Người gửi.

7. CÁC KHOẢN PHÍ NGƯỜI GỬI PHẢI THANH TOÁN CHO NINJA

7.1 Đối với các dịch vụ giao hàng và dịch vụ COD được yêu cầu từ Ninja thông qua Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash, Người gửi phải thanh toán cho Ninja các khoản phí, trừ đi mọi khoản chiết khấu, và tất cả các chi phí khác được hiển thị trên Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash tùy từng thời điểm.

7.2 Trừ khi khoản phí hoặc chiết khấu được hiển thị trong Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash, thì mọi mức phí hoặc chiết khấu mà Người gửi thấy từ bất kỳ thông báo tiếp thị nào hoặc bất kỳ nguồn nào khác đều không được áp dụng cho Người gửi.

7.3 Người gửi đồng ý rằng Ninja có thể thay đổi biểu phí và chiết khấu vào bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của riêng mình và không cần thông báo trước cho Người gửi.

7.4 Phương thức thanh toán khả dụng cho Người gửi, theo quy định trong Hợp đồng này, sẽ do Ninja lựa chọn theo quyết định của riêng Ninja.

8. KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC VÀ ĐẶT CỌC

8.1 Vào bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của mình, Ninja có quyền yêu cầu Người gửi đặt cọc bằng tiền cho Ninja để bảo đảm cho tất cả hoặc một số dịch vụ mà Người gửi yêu cầu từ Ninja. Trong trường hợp Người gửi không tuân thủ những điều khoản đã nêu trên, Ninja có quyền thực hiện biện pháp khắc phục trong Khoản 6.2.

8.2 Trong trường hợp Người gửi đã đặt cọc cho Ninja, tất cả các khoản phí dịch vụ giao hàng và dịch vụ COD sẽ đến hạn và phải thanh toán ngay trước khi Ninja bắt đầu thực hiện dịch vụ. Khi Người gửi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào, Ninja có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, khấu trừ ngay các khoản phí cho các dịch vụ đó từ khoản đặt cọc của Người gửi cho Ninja.

8.3 Trong trường hợp khoản đặt cọc của Người gửi cho Ninja không đủ để thanh toán các khoản phí cho dịch vụ do Người gửi yêu cầu, theo quyết định của riêng mình, Ninja có quyền theo quyết định của mình từ chối thực hiện tất cả hoặc một số dịch vụ được yêu cầu cho đến khi Người gửi cung cấp thêm (các) khoản đặt cọc hoặc thanh toán đủ tiền để chi trả cho tất cả các dịch vụ mà Người gửi đã yêu cầu.

8.4 Trọng lượng và kích thước của bưu kiện mà Người gửi giao cho Ninja để giao hàng sẽ do Ninja xác định theo quyết định hợp lý của mình và nếu trọng lượng hoặc kích thước của bưu kiện đó vượt quá thông tin do Người gửi thông báo hoặc mức trọng lượng hoặc kích thước tối đa cho phép theo mức phí vận chuyển Người gửi đã chọn, Ninja có quyền tính thêm phí theo quyết định của Ninja và Người gửi đồng ý trả khoản phí bổ sung đó.

8.5 Tất cả các khoản đặt cọc của Người gửi cho Ninja chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ do Ninja thực hiện.

8.6 Theo quyết định của riêng mình, Ninja có quyền từ chối mọi yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc của Người gửi.

8.7 Người gửi đồng ý rằng khoản đặt cọc và (các) khoản do Ninja khấu trừ như được hiển thị và truy cập thông qua Ứng dụng di động Ninja Van và Dash là cuối cùng và ràng buộc đối với Người gửi.

9. KHOẢN THANH TOÁN TRƯỚC CHO CÁC DỊCH VỤ CỦA NINJA

9.1 Vào bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của mình, Ninja có quyền yêu cầu Người gửi thanh toán trước toàn bộ chi phí cho tất cả hoặc một số dịch vụ mà Người gửi yêu cầu từ Ninja. Trong trường hợp Người gửi không tuân thủ những điều khoản đã nêu trên, Ninja có quyền thực hiện biện pháp khắc phục quy định tại Khoản 6.2.

9.2 Trong trường hợp Người gửi được yêu cầu thanh toán trước cho các dịch vụ, Người gửi sẽ thực hiện thanh toán qua bất kỳ cổng thanh toán nào, chuyển khoản ngân hàng hoặc theo Khoản 9.3 theo quyết định của Ninja tùy từng thời điểm và Người gửi đồng ý rằng Ninja không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào của Người gửi khi thực hiện các khoản thanh toán trước đó hoặc lỗi của cổng thanh toán hoặc ngân hàng nhận thanh toán.

9.3 Ngoài việc thanh toán qua cổng thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng được quy định tại Khoản 9.2, theo quyết định của riêng mình, Ninja có thể cung cấp cho Người gửi tùy chọn thanh toán bằng cách thanh toán đầy đủ khi nhận các bưu kiện mà Người gửi yêu cầu Ninja giao. Nếu Ninja cung cấp tùy chọn này cho Người gửi và Người gửi chọn tùy chọn này, Người gửi phải đảm bảo sẽ thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt cho nhân sự giao hàng của Ninja khi nhận bưu kiện từ Người gửi; trong trường hợp không thực hiện thanh toán, theo quyết định của mình, Ninja có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần việc nhận hàng và yêu cầu Người gửi thanh toán khoản phí hiện hành của Ninja cho việc lấy hàng không thành công.

9.4 Trọng lượng và kích thước của bưu kiện mà Người gửi giao cho Ninja để giao hàng sẽ do Ninja xác định theo quyết định hợp lý của mình và nếu trọng lượng hoặc kích thước của bưu kiện đó vượt quá thông tin do Người gửi thông báo hoặc mức trọng lượng hoặc kích thước tối đa cho phép theo mức phí vận chuyển Người gửi đã chọn, Ninja có quyền tính thêm phí theo quyết định của Ninja và Người gửi đồng ý trả khoản phí bổ sung đó.

9.5 Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ đã thực hiện không được hoàn lại. Theo quyết định của riêng mình, Ninja có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền của Người gửi.

9.6 Người gửi đồng ý rằng (các) khoản tiền Người gửi thanh toán cho Ninja như được hiển thị và truy cập thông qua Ứng dụng di động Ninja Van và Dash là cuối cùng và ràng buộc đối với Người gửi.

10. KHOẢN THANH TOÁN SAU (HOẶC CÁC DỊCH VỤ TRẢ SAU)

10.1 Tùy theo quyết định của mình, Ninja có thể cho phép Người gửi thanh toán sau theo tuần hoặc theo tháng. Khi bắt đầu cung cấp Dịch vụ giao hàng và dịch vụ COD, tùy theo quyết định của mình, Ninja có thể xuất hóa đơn cho Người gửi vào bất kỳ lúc nào (“Hóa đơn cho Người gửi”).

10.2 Hóa đơn cho Người gửi sẽ liệt kê các khoản phí mà Người gửi phải trả cho Ninja cho các dịch vụ giao hàng, dịch vụ COD và các dịch vụ khác do Ninja thực hiện trong kỳ xuất hóa đơn được ghi trên hóa đơn đó.

10.3 Đối với mỗi Hóa đơn cho Người gửi, Người gửi đồng ý rằng:

 • Ninja sẽ tính toán các khoản phí mà Người gửi phải trả theo trọng lượng và kích thước của bưu kiện do Ninja xác định một cách hợp lý mà Người gửi sẽ chấp nhận, và theo Bảng giá dịch vụ giao hàng (và tất cả các mức giá khác nhau) có hiệu lực tại thời điểm tạo yêu cầu.
 • Ninja có thể toàn quyền quyết định sử dụng một khoản tiền mà Ninja thu cho Người gửi theo dịch vụ COD để thanh toán các khoản phí dịch vụ giao hàng, dịch vụ COD và các dịch vụ khác do Ninja thực hiện cho Người gửi. Sau khi khoản cấn trừ trên, Người gửi vẫn có nghĩa vụ thanh toán số dư còn nợ (nếu có) cho Ninja.
 • Trừ khi được Ninja gia hạn bằng văn bản hoặc theo Hóa đơn cho Người gửi, số tiền (hoặc số dư còn nợ) được nêu rõ trong Hóa đơn cho Người gửi sẽ đến hạn và Người gửi phải trả cho Ninja vào ngày thứ 7 kể từ ngày xuất Hóa đơn cho Người gửi.
 • Đối với trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán chậm, Người gửi đồng ý rằng Ninja có thể tính lãi 12% một năm, hoặc theo mức khác được ghi rõ trong Hóa đơn cho Người gửi, trên bất kỳ khoản tiền đến hạn nào mà Người gửi chưa thanh toán.

10.4 Không quá 28 ngày kể từ ngày kết thúc tháng dương lịch, Ninja sẽ cung cấp bảng sao kê thu tiền COD (bằng cách đăng trên Ứng dụng di động Ninja Van, Dash hoặc cách khác) và thanh toán cho Người gửi toàn bộ tiền COD do Ninja thu trong tháng dương lịch nói trên, miễn là trước tiên Ninja có thể sử dụng số tiền COD để thanh toán các khoản phí của Ninja và quyết toán mọi khoản nợ phải trả đến hạn của Người gửi cho Ninja. Sau khi việc cấn trừ trên, Ninja sẽ thanh toán số tiền còn dư (nếu có) cho Người gửi.

10.5 Nghĩa vụ thực hiện thanh toán của Ninja theo Hợp đồng này được coi là đã hoàn thành sau khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Người gửi được nêu rõ trong Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash.

10.6 Người gửi có 7 ngày kể từ ngày thu tiền COD để thông báo bằng văn bản cho Ninja về bất kỳ tranh chấp, chênh lệch hoặc sai sót nào; nếu không thông báo, Người gửi đồng ý rằng Hóa đơn cho Người gửi và/hoặc bảng sao kê thu tiền COD được coi là đầy đủ và chính xác. Người gửi đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp, chênh lệch hoặc sai sót nào cũng phải được Ninja điều tra và giải quyết một cách hợp lý, mang tính quyết định và ràng buộc Người gửi.

10.7 Người gửi sẽ không giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào ngay cả khi có tranh chấp, ngoại trừ Người gửi có thể giữ lại không thanh toán (các) khoản tiền cụ thể mà Người gửi đã thông báo cho Ninja về tranh chấp, chênh lệch hoặc sai sót theo Khoản 10.6.

11.TRÁCH NHIỆM CỦA NINJA

11.1 Nếu Ninja không thể thực hiện bất kỳ dịch vụ nào theo Hợp đồng này do bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Ninja (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất ổn dân sự, chiến tranh, quy định của chính phủ, cuộc thanh tra của cơ quan chức năng, các biện pháp liên quan đến đại dịch, thảm họa thiên nhiên và thiên tai) và làm gián đoạn việc thực hiện dịch vụ bình thường của Ninja (“Sự kiện bất khả kháng”), nghĩa vụ thực hiện dịch vụ của Ninja có thể được tạm ngừng ngay lập tức trong khoảng thời gian Sự kiện bất khả kháng còn tiếp diễn, và Ninja sẽ không chịu trách nhiệm trước Người gửi về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào.

11.2 LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BƯU KIỆN (BAO GỒM CẢ HÀNG BÊN TRONG BƯU KIỆN), ĐƯỢC CHO LÀ DO LỖI CỦA NINJA THEO CÁCH CÓ CĂN CỨ VÀ KHÔNG PHẢI DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NINJA ĐỐI VỚI NGƯỜI GỬI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở GIÁ TRỊ CỦA HÀNG BÊN TRONG BƯU KIỆN (THEO KHAI BÁO CỦA NGƯỜI GỬI) HOẶC SỐ TIỀN 1.000.000 VND, TÙY THEO GIÁ TRỊ NÀO THẤP HƠN. NẾU KHIẾU NẠI VỀ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI BƯU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG VÒNG 7 NGÀY KỂ TỪ KHI HOÀN TẤT DỊCH VỤ GIAO HÀNG VÀ THEO CÁC QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH CỦA NINJA, NGƯỜI GỬI TỪ BỎ HOÀN TOÀN VÀ VĨNH VIỄN MỌI KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI BƯU KIỆN BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HẠI.

11.3 NẾU NGƯỜI GỬI ĐỒNG Ý TRẢ CHO NINJA MỘT KHOẢN PHÍ KHAI GIÁ BƯU KIỆN GIÁ TRỊ CAO ĐỐI VỚI BƯU KIỆN LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA DỊCH VỤ GIAO HÀNG, NINJA ĐỒNG Ý MỞ RỘNG TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI GỬI THEO KHOẢN 11.2 LÊN MỨC TOÀN BỘ GIÁ TRỊ BƯU KIỆN HOẶC MỨC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BƯU KIỆN GIÁ TRỊ CAO CAO NHẤT, TÙY THEO GIÁ TRỊ NÀO THẤP HƠN.

11.4 NINJA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI NGƯỜI GỬI VÌ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở GIAO HÀNG CHẬM TRỄ, PHẦN MỀM CỦA NINJA KHÔNG KHẢ DỤNG VÀ/HOẶC BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO KHÁC (BẤT KỂ DO LỖI CỦA NINJA HAY KHÔNG), TỔN THẤT MANG TÍNH HẬU QUẢ, TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT DOANH THU VÀ CÁC KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI NGƯỜI GỬI PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

11.5 Không phương hại đến bất kỳ khoản nào khác được quy định trong Hợp đồng này, nếu việc loại trừ trách nhiệm pháp lý của Ninja đối với khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại trong Hợp đồng này được cho là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, trách nhiệm pháp lý của Ninja đối với khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại đó sẽ được giới hạn ở mức hoàn trả các khoản phí dịch vụ mà Người gửi đã thanh toán cho Ninja.

12. QUẢN LÝ DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

12.1 Sau khi đăng ký hoặc thực hiện đăng ký một tài khoản người gửi hàng thông qua Ứng dụng di động Ninja Van hoặc Dash, Người gửi xác nhận và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà họ đã cung cấp cho Ninja là đúng và chính xác, đồng thời họ đã xem xét và chấp thuận cho dữ liệu cá nhân của mình được quản lý theo các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của Ninja Van, có thể truy cập thông qua Ứng dụng di động Ninja Van và trên trang web của Ninja.

12.2 Ở một số quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, Ninja có thể được luật pháp hoặc các chính sách quản lý rủi ro nội bộ của Ninja yêu cầu xác minh danh tính của Người gửi trước khi cung cấp dịch vụ cho Người gửi. Nếu cần, Ninja sẽ yêu cầu chứng từ xác minh danh tính của Người gửi khi Người gửi đăng ký tài khoản người gửi hàng. Chứng từ xác minh danh tính đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích xác minh danh tính của Người gửi. Nếu Ninja không thể xác minh danh tính của Người gửi vì bất kỳ lý do gì, Ninja có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ cho Người gửi theo toàn quyền quyết định của Ninja mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

12.3 Người gửi đồng ý rằng dữ liệu cá nhân mà Ninja thu thập từ Người gửi sẽ được Ninja sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm các công ty có liên quan của Ninja, hãng hàng không hoặc hãng tàu thứ ba, đại lý giao nhận thứ ba, đại lý hải quan thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên cung cấp logistics thứ ba hoặc người bán hàng thứ ba) cho các mục đích hoặc các mục đích liên quan hợp lý đến (i) cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm hỗ trợ Người gửi sử dụng các dịch vụ của Ninja, truy cập vào nền tảng của Ninja, để xử lý các yêu cầu được gửi thông qua nền tảng của Ninja bao gồm các khoản thanh toán trực tuyến cho Ninja và xác minh các khoản thanh toán đó, (ii) đảm bảo giao hàng đúng hạn và thành công bao gồm theo dõi và phân tích giao hàng, thông báo và cập nhật về tiến độ giao hàng, (iii) cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như yêu cầu phản hồi, xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp, phản hồi thắc mắc hoặc yêu cầu, giám sát hoặc ghi lại cuộc gọi điện thoại và tương tác khác để đảm bảo chất lượng cũng như đào tạo và đánh giá nhân viên, (iv) tiến hành nghiên cứu và phân tích để Ninja hiểu rõ hơn về vị trí, sở thích và thông tin nhân khẩu học của Người gửi, (v) xử lý khiếu nại bất kỳ phát sinh từ các dịch vụ của Ninja, (vi) quản lý hoạt động quản trị và kinh doanh của Ninja cũng như tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ, (vii) các mục đích kế toán, pháp lý, quản lý rủi ro, tuân thủ hoặc lưu trữ hồ sơ hoặc đáp ứng hoặc tuân thủ bất kỳ quy tắc, luật pháp, quy định, điều lệ hoặc hướng dẫn hiện hành nào do các cơ quan quản lý hoặc nhà nước ban hành ràng buộc Ninja, (viii) gửi các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng cáo về Ninja hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, cung cấp thông tin mà Ninja cho rằng Người gửi có thể thấy hữu ích miễn là Người gửi không phản đối việc được liên hệ vì những mục đích đó, mà Người gửi có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng “hủy đăng ký” trong tài liệu tiếp thị điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác mà Ninja cung cấp cho Người gửi, hoặc (viiii) các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, vì mục đích thực thi pháp luật hoặc thực hiện các yêu cầu quản lý và luật định.

12.4 Khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người gửi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, Ninja có thể liên hệ với Người gửi qua thư thông thường, fax, e-mail, tin nhắn SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.

12.5 Khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người gửi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm trong quá trình chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm các công ty có liên quan của Ninja, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên cung cấp logistics hoặc người bán thứ ba), dữ liệu cá nhân của Người gửi có thể được gửi ra nước ngoài để đạt được những mục đích đó. Người gửi đồng ý với việc truyền dữ liệu cá nhân xuyên biên giới như vậy và từ bỏ mọi phản đối đối với việc truyền dữ liệu này.

12.6 Ninja thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn dữ liệu cá nhân của Người gửi bị tiết lộ trái phép. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người gửi ngoại trừ các mục đích nêu trên hoặc khi luật pháp yêu cầu. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người gửi cho (i) các công ty con, công ty liên kết và nhân viên của Ninja để cung cấp và hoàn thành các dịch vụ và nghĩa vụ của chúng tôi đối với Người gửi, (ii) các đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thứ ba của Ninja mà các bên này cung cấp dịch vụ và hỗ trợ hoàn thành các dịch vụ và nghĩa vụ của Ninja, (iii) chuyên gia tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp của Ninja, (iv) các cơ quan quản lý liên quan, ủy ban pháp định hoặc cơ quan hành pháp, hoặc (v) bất kỳ bên nào khác mà Người gửi chấp thuận việc tiết lộ cho bên đó. Trong trường hợp Dữ liệu cá nhân của Người gửi được tiết lộ cho các bên thứ ba nêu trên, Ninja sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba đó tuân thủ các nghĩa vụ tiết lộ và bảo mật tương tự.

12.7 Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Ninja theo Hợp đồng này, Người gửi xác nhận rằng mình có trách nhiệm thu thập và cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ninja theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan. Người gửi cam đoan và đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân mà Người gửi cung cấp cho Ninja để Ninja có thể cung cấp dịch vụ đã được thu thập và cung cấp cho Ninja theo đúng pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan và Chính sách quyền riêng tư của Ninja.

12.8 Người gửi có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Ninja thông qua kênh liên hệ được chỉ định tại www.ninjavan.co để truy cập, sửa đổi, hiệu đính hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Người gửi trong hệ thống của Ninja, rút lại sự chấp thuận cho Ninja sử dụng dữ liệu cá nhân của Người gửi, báo cáo hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của Người gửi hoặc nêu lên các mối lo ngại và câu hỏi liên quan đến dữ liệu cá nhân của Người gửi. Ninja sẽ liên hệ lại với Người gửi trong vòng 48 giờ.

13. CẤP QUYỀN NGƯỜI DÙNG CUỐI ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NINJA VAN VÀ DASH

13.1 Người gửi đồng ý rằng Ứng dụng di động Ninja Van và Dash là các sản phẩm phần mềm thuộc sở hữu và tài sản của Ninja Logistics Pte. Ltd. và không (i) sử dụng Ứng dụng di động Ninja Van và Dash cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức; (ii) sửa đổi hoặc điều chỉnh Ứng dụng di động Ninja Van và Dash khi không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ninja Logistics Pte. Ltd.; hoặc (iii) thiết kế kỹ thuật đảo ngược hoặc sao chép Ứng dụng di động Ninja Van và Dash cho bất kỳ mục đích nào.

13.2 Ninja Logistics Pte. Ltd. cấp cho Người gửi giấy phép có giới hạn để sử dụng Ứng dụng di động Ninja Van và Dash cho mục đích duy nhất là đặt, nhận và quản lý các dịch vụ do Ninja và các công ty liên kết của Ninja Logistics Pte. Ltd. và các nhà thầu phụ của Ninja và các công ty liên kết của Ninja Logistics Pte. Ltd. cung cấp.

13.3 Người gửi đồng ý rằng ngoài nhân sự được ủy quyền của Người gửi, Người gửi không có quyền cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng di động Ninja Van và Dash.

13.4 Nếu Người gửi vi phạm bất kỳ khoản nào trong Khoản 13 này, Người gửi sẽ phải bồi thường và giữ cho Ninja và Ninja Logistics Pte. Ltd. và các công ty liên kết của Ninja Logistics Pte. Ltd. vô hại khỏi mọi tổn thất và thiệt hại, bao gồm cả tổn thất mang tính hậu quả, phát sinh từ hành vi vi phạm của Người gửi.

14. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

14.1 Ninja hoặc Người gửi có quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng cách đóng tài khoản người gửi hàng theo quy trình hiện hành của Ninja. Tất cả các quyền, nghĩa vụ và lợi ích tích lũy trước ngày chấm dứt Hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng.

14.2 Hợp đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận mang tính ràng buộc và có giá trị về mặt pháp lý giữa Ninja và Người gửi, đồng thời thay thế cho mọi ghi nhận và mọi bản hợp đồng đã ký trước đó. Các thỏa thuận trước đó giữa Ninja và Người gửi liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này được coi là đã chấm dứt.

14.3 Người gửi phải giữ bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ ai về biểu phí, điều khoản và việc thực hiện của Ninja theo Hợp đồng này.

14.4 Ninja có thể giao thầu phụ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này với một công ty liên kết của Ninja Logistics Pte. Ltd. hoặc bên thứ ba để thực hiện thay mặt cho Ninja.

14.5 Người gửi không được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thay thế bất kỳ nghĩa vụ hoặc lợi ích nào theo Hợp đồng này khi không có sự chấp thuận bằng văn bản của Ninja.

14.6 Ninja có quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thay thế bất kỳ nghĩa vụ hoặc lợi ích nào theo Hợp đồng này mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản của Người gửi và Người gửi phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để Ninja hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thay thế đó.

14.7 Hợp đồng này không cần bất kỳ bên thứ ba nào để có hiệu lực và không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên thứ ba nào.

14.8 Sự chậm trễ thực thi bất kỳ quyền nào cũng không cấu thành sự từ bỏ quyền đó. Một từ bỏ sẽ vô hiệu nếu không được lập thành văn bản và có đủ chữ ký.

14.9 Nếu bất kỳ khoản nào hoặc phần nào của Hợp đồng này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì khoản hoặc phần đó trong Hợp đồng này sẽ bị tách khỏi Hợp đồng này và phần còn lại của Hợp đồng sẽ vẫn có giá trị và hiệu lực thi hành.

14.10 Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

14.11 Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ do Người gửi đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Người gửi không được đệ trình bất kỳ tranh chấp nào lên tòa án của người tiêu dùng.

Công Ty Tnhh Nin Sing Logistics
Địa chỉ: 117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số ĐKKD: 0312087302 cấp lần đầu ngày 13/12/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
Giấy Phép Bưu Chính số 98/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 18/02/2022.
Văn Bản Xác Nhận Thông Báo Hoạt Động Bưu Chính số 1119/XN-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 1 ngày 29/03/2022