ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN CỦA NINJA VAN

1. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

1.1 Hợp Đồng Dịch Vụ Bưu chính này cùng tất cả các Phụ lục đính kèm (“Hợp Đồng”) và các điều khoản được quy định tại đây cấu thành toàn bộ hợp đồng ràng buộc pháp lý đối với Ninja và Người Gửi (theo thông tin đã được liệt kê tại trang đầu Hợp Đồng) đối với mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ quy định tại Hợp Đồng này.

1.2 Người Gửi tại đây chấp thuận rằng (i) Hợp Đồng này sẽ được chấp thuận và ký kết theo phương thức điện tử (hoặc ký trực tiếp); và hình thức ký này sẽ có giá trị tương đương với ký sống, nhằm xác nhận sự chấp thuận, tính ràng buộc thực thi và hiệu lực của Hợp Đồng; (ii) các chữ ký, dù được thực hiện bằng phương thức ký sống hay ký điện tử đều có thể bao gồm các dấu hiệu, ký tự dưới nhiều hình thức khác nhau mang ý nghĩa đại diện cho danh tính của một người, và được mô tả, đính kèm hoặc liên một tài liệu, dù dưới hình thức nào; (iii) một khi chữ ký sống hoặc chữ ký điện tử đó đã được thể hiện trong, đính kèm hoặc liên kết với một tài liệu, người có liên quan đến tài liệu này đã mặc nhiên chấp thuận rõ ràng các vấn đề, nội dung được đề cập trong tài liệu nói trên; và (iv) Người Gửi từ bỏ một cách không thể hủy ngang mọi quyền để phản đối, bác bỏ ngược lại những điều đã nói trên.

1.3 Người Gửi đồng ý rằng Ninja, theo quyết định riêng của mình, có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này, bao gồm các quy định liên quan đến chính sách giá, các loại phí, phụ phí và chiết khấu, bằng cách thông báo thông qua email, Dashboard, trang web của Ninja, tin nhắn bằng văn bản hoặc các hình thức khác. Người Gửi sẽ kiểm tra thông tin tại Dashboard hoặc trang web của Ninja để biết về điều khoản được cập nhật, thay đổi theo quy định này. Sau khi Ninja thông báo sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này và Người Gửi tạo khởi tạo đơn hàng để gửi bất kỳ bưu kiện nào, các điều khoản được cập nhật hoặc sửa đổi đó sẽ được xem là đã được Người Gửi chấp nhận toàn bộ và sẽ có giá trị ràng buộc đối với Người Gửi. Ninja không có nghĩa vụ thông báo cho Người Gửi biết bất kỳ lý do nào cho bất kỳ sự cập nhật hay sửa đổi nào theo quy định tại Điều này.

2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CỦA NINJA

2.1 Sau khi ký kết Hợp Đồng này, Người Gửi có thể khởi tạo hoặc sử dụng tài khoản trên Dashboard (hoặc một nền tảng tương tự do Ninja cung cấp). Người Gửi công nhận và đồng ý rằng Dashboard (hoặc một nền tảng tương tự do Ninja cung cấp) là nền tảng phần mềm độc quyền của Ninja để Người Gửi truy cập, khởi tạo đơn hàng vận chuyển cùng các dịch vụ khác từ Ninja.

2.2 Trừ trường hợp Hợp Đồng này quy định khác đi, trong suốt quá trình thực hiện Dịch vụ, không có bất kỳ quyền sở hữu, quyền tài sản nào của Bưu kiện của Người Gửi được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho Ninja.

2.3 Ninja sẽ không có nghĩa vụ mở và kiểm tra bất kỳ bưu kiện nào do Người Gửi hàng cung cấp. Trường hợp được cơ quan chức năng yêu cầu hoặc cần thiết/nghi ngờ một cách hợp lý, Ninja và/hoặc các nhân sự của Ninja có quyền dán nhãn lại hoặc mở và kiểm tra bất kỳ bưu kiện nào của Người Gửi mà không cần thông báo trước và tính phí dán nhãn lại và/hoặc phí đóng gói lại cho Người gửi.

2.4 Người Gửi đồng ý rằng Ninja sẽ thực hiện giao bưu kiện và thực hiện các dịch vụ khác theo Hợp Đồng này bằng cách: (a) thực hiện nhận bưu kiện (ngoại trừ quy định riêng với Ninja Packs), giao và trả bưu kiện dựa vào thông tin giao hàng do Người Gửi cung cấp trên Dashboard; (b) tự tuân theo các tuyến vận chuyển, quy trình chuyển hướng và quy trình vận hành tiêu chuẩn hiện hành của Ninja để vận chuyển bưu kiện; và (c) sử dụng mọi nỗ lực hợp lý nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào về thời hạn nhận, giao và trả Bưu kiện (gọi chung là “Dịch vụ Vận chuyển”), đồng thời, Ninja có thể tùy ý và bất kỳ lúc nào từ chối vận chuyển bưu kiện theo đơn hàng đã được khởi tạo bởi Người Gửi. 

2.5 Người Gửi chấp thuận rằng: (a) Ninja sẽ không đảm bảo hay cam kết rằng các tiêu chuẩn Dịch vụ của Ninja phù hợp hoặc ngang bằng với bất kỳ tiêu chuẩn nào của ngành; và (b) Các quy trình vận hành tiêu chuẩn, tuyến vận chuyển và lịch trình hiện hành của Ninja không ràng buộc về mặt pháp lý và không phải là một phần của Hợp Đồng này.

2.6 Nếu Ninja không thể thực hiện giao bưu kiện vì bất kỳ lý do gì, Ninja sẽ nỗ lực hợp lý để hoàn trả lại bưu kiện cho Người gửi (và sẽ được coi là đã hoàn thành giao hàng). Đối với các bưu kiện mà (i) Người Gửi có yêu cầu không hoàn lại, hoặc (ii)được xem như bị Người Gửi từ bỏ trên cơ sở cân nhắc hợp lý và thiện chí của Ninja, các Bên đồng ý rằng Ninja có thể toàn quyền xử lý bưu kiện, bao gồm thanh lý bưu kiện đó. Cho mục đích của điều này, bưu kiện sẽ được xem như bị từ bỏ nếu Người Gửi thông qua hành vi rõ ràng hoặc ngụ ý từ bỏ quyền sở hữu bưu kiện (bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp bưu kiện không thể hoàn thành công cho Người Gửi đã được Ninja lưu kho trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Ninja thông báo cho Người Gửi về việc hoàn hàng không thành công, nhưng Người Gửi không nhận lại bưu kiện tại các kho hàng do Ninja thông báo). 

2.7 Trừ trường hợp Người Gửi thông báo khác đi cho Ninja cùng bằng chứng hợp lý trong vòng 14 ngày, Người Gửi đồng ý rằng việc nhận bưu kiện, giao bưu kiện và/hoặc trả lại bưu kiện được coi là đã hoàn thành khi Ninja gửi thông báo cho Người Gửi. Bằng chứng giao hàng có thể bao gồm ảnh mà bưu kiện được để lại tại địa chỉ giao bưu kiện.

3. DỊCH VỤ THU HỘ (DỊCH VỤ COD)

3.1 Tùy theo sự lựa chọn của Người Gửi đối với việc giao bưu kiện do Người gửi yêu cầu trên Dashboard, Ninja sẽ thay mặt Người gửi thực hiện việc thu tiền mặt từ Người Nhận tại thời điểm giao bưu kiện (“Dịch vụ COD”).

3.2 Nếu Dịch vụ COD được Người Gửi yêu cầu, Ninja sẽ thực hiện Dịch vụ COD theo (a) các thông tin liên quan được Người Gửi cung cấp trên Dashboard, và (b) thực hiện các nỗ lực hợp lý để thu tiền mặt từ Người nhận Bưu kiện tại thời điểm giao bưu kiện.

3.3 Không ảnh hưởng bởi bất kỳ điều khoản nào khác trong Hợp Đồng này, Ninja có thể tùy ý từ chối thực hiện Dịch vụ COD cho bất kỳ bưu kiện nào.

3.4 Ninja có chính sách nghiêm ngặt đối với việc lăng mạ/đe dọa hành hung nhân viên và Người Gửi thừa nhận rằng Ninja không thể kiểm soát hành vi của Người nhận Bưu kiện. Nếu Người nhận Bưu kiện nhất quyết mở hoặc làm hỏng Bưu kiện, Ninja sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với Bưu kiện hoặc đối với việc không thu được tiền mặt. Nếu Người nhận Bưu kiện có hành vi lăng mạ/đe dọa hành hung đối với nhân viên của Ninja, Ninja có quyền từ chối dịch vụ giao bưu kiện cho Người nhận đó.

4. HẢI QUAN, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU

4.1 Khi cần thiết, Ninja có thể thay mặt Người gửi thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để thực hiện Dịch vụ giao hàng cho Người gửi: (a) hoàn thành và xác nhận mọi biểu mẫu và tài liệu cần nộp cho hải quan và các cơ quan chức năng khác; (b) đóng vai trò là đại lý của Người Gửi cho các mục đích thông quan, kiểm soát nhập khẩu và kiểm soát xuất khẩu; và (c) tất cả các hành vi hợp lý và cần thiết khác cần thiết để hoàn thành Dịch vụ Giao hàng.

5. ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI GỬI

5.1 Người Gửi chấp thuận và đảm bảo rằng: 

(a) Người Gửi sẽ đảm bảo rằng chỉ những đại diện được ủy quyền của Người Gửi mới sử dụng Dashboard để khởi tạo đơn giao hàng.

(b) Đối với Dịch vụ Vận chuyển, Người gửi hàng đảm bảo sẽ chỉ gửi các bưu kiện an toàn tuân theo Nguyên tắc đóng gói Bưu kiện của Ninja và không bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc Danh sách các mặt hàng bị cấm được phụ lục và theo các Nguyên tắc và Danh mục hàng cấm gửi được đính kèm Hợp Đồng này hoặc công bố trên Dashboard hoặc trang web của Ninja.

(c) Người gửi hàng sẽ tuân thủ tất cả quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư hiện hành, đồng thời, trong mọi trường hợp, cam kết cung cấp cho Ninja thông tin cá nhân và thông tin giao hàng được thu thập hợp pháp và chính xác. Qua việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ninja, Người Gửi đồng ý rằng Ninja có thể sử dụng dữ liệu cá nhân Người Gửi cung cấp theo các điều khoản và cho các mục đích quy định trong Chính sách bảo mật của Ninja được công khai trên trang web của Ninja tại https://www.ninjavan.co/vi-vn, và đồng ý cho Ninja chia sẻ dữ liệu cá nhân đó với các công ty liên kết hoặc bên thứ ba của Ninja và/hoặc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho các chủ thể này cho mục đích nêu trong Chính sách bảo mật của Ninja.

(d) Người Gửi sẽ cung cấp tất cả các chi tiết đầy đủ và trung thực (bao gồm cả mô tả nội dung của bưu kiện) theo yêu cầu hợp lý của Ninja để hoàn thành dịch vụ cho Người Gửi.

(e) Người Gửi phải đảm bảo rằng nội dung của Bưu kiện được phép vận chuyển và/hoặc được lưu hành và/hoặc được bán theo quy định của luật hiện hành.

(f) Người Gửi có đầy đủ thẩm quyền, năng lực và tất cả các giấy phép, chấp thuận hợp pháp để ký kết và thực thi Hợp Đồng này.

(h) Người Gửi, theo yêu cầu của Ninja, có trách nhiệm cung cấp giấy tờ tùy thân, cùng các tài liệu để xác minh hoạt động kinh doanh và tính hợp pháp của các bưu kiện do Người Gửi yêu cầu vận chuyển.

(i) Người Gửi sẽ không sử dụng các dịch vụ của Ninja (bao gồm cả Dashboard) để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào hoặc cho bất kỳ mục đích lăng mạ, bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào.

(j) Tất cả các bưu kiện giao cho Ninja đều được Người Gửi đóng gói theo Hợp Đồng và/hoặc yêu cầu của Ninja mà không có sự can thiệp trái phép của người không được ủy quyền.

(k) Nếu Người Gửi là nhà gom hàng hoặc người cung cấp lại dịch vụ chuyển phát, Người Gửi có trách nhiệm yêu cầu khách hàng của mình tuân thủ Hợp Đồng này như thể họ là Người Gửi và Người Gửi đồng ý rằng việc khách hàng của mình vi phạm Hợp Đồng này được coi là hành vi vi phạm của Người Gửi.

(l) Người Gửi không được sử dụng nhãn hiệu, biểu tượng hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Ninja mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ninja.

(m) Người Gửi phải luôn tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

5.2 Nếu Người Gửi vi phạm bất kỳ cam kết nào trên đây, không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Ninja có thể yêu cầu đối với Người Gửi theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc pháp luật có liên quan, Ninja có thể áp dụng một số hoặc tất cả các biện pháp sau:

(a) Ninja có thể loại bỏ Bưu kiện nếu vi phạm liên quan đến Bưu kiện;

(b) Người Gửi có trách nhiệm bồi thường toàn bộ và giữ Ninja vô hại đối với tất cả tổn thất, thiệt hại và chi phí pháp lý, cho dù có được bên thứ ba yêu cầu hay không, mà Ninja có thể phải chịu do hành vi vi phạm đó của Người Gửi;

(c) Ninja có thể ngay lập tức, mà không cần thông báo trước cho Người Gửi, tạm dừng tất cả các dịch vụ cho Người Gửi hoặc đình chỉ quyền truy cập của Người Gửi vào Dashboard cho đến khi Ninja xác định rằng Người gửi không còn vi phạm hoặc đã khắc phục hành vi vi phạm của minh; và/hoặc

(d) Ninja có thể ngay lập tức, mà không cần thông báo trước cho Người Gửi, giữ lại bất kỳ khoản tiền phải trả nào cho Người gửi (bao gồm cả tiền thu hộ từ Dịch vụ COD) để giải quyết mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí pháp lý do Ninja khiếu nại hoặc phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Người Gửi.

6. PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN

6.1 Tương ứng với phần Dịch vụ Vận chuyển và Dịch vụ COD đã được Ninja hoàn thành, Người Gửi có trách nhiệm thanh toán phí, sau khi khấu trừ bất kỳ khoản ưu đãi nào đã được thống nhất bằng văn bản, và các phụ phí được quy định tại Hợp Đồng này.

6.2 Kể từ thời điểm bắt đầu Dịch vụ Vận chuyển và Dịch vụ COD, Ninja có thể tùy ý xuất hóa đơn cho Người Gửi bất cứ lúc nào, với điều kiện không được xuất hóa đơn thường xuyên hơn một lần mỗi tuần theo dương lịch (“Hóa Đơn Dịch Vụ”).

6.3 Hóa Đơn Dịch Vụ sẽ ghi nhận tất cả các khoản phí, phụ phí mà Người Gửi phải thanh toán cho Ninja đối với phần dịch vụ đã hoàn thành trong giai đoạn Hóa Đơn Dịch Vụ đề cập.

6.4 Đối với mỗi Hóa Đơn Dịch Vụ, Người Gửi chấp thuận rằng:

(a) Ninja sẽ tính phí Người gửi phải trả dựa trên cơ sở trọng lượng của bưu kiện do Ninja xác định một cách hợp lý và Người Gửi sẽ chấp nhận mức trọng lượng này, cùng bảng giá Dịch Vụ Vận Chuyển (hay bất kỳ bảng giá được thay đổi nào khác) có hiệu lực tại thời điểm tạo đơn hàng.

(b) Ninja có thể khấu trừ từ các khoản thu hộ Ninja thu cho Người Gửi theo Dịch vụ COD để thanh toán phí của Ninja cho Dịch vụ Vận chuyển và Dịch vụ COD. Theo đó, Người Gửi có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại (nếu có) cho Ninja sau khi Ninja đã khấu trừ.

(c) Trừ trường hợp Ninja chấp thuận gia hạn bằng văn bản hoặc quy định tại Hóa Đơn Dịch Vụ, Người Gửi có trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản phí, lệ phí (hoặc khoản còn lại sau khi Ninja đã khấu trừ) được liệt kê trong Hóa Đơn Dịch Vụ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Ninja xuất Hóa Đơn Dịch Vụ.

(d) Trong trường hợp Người Gửi chậm hoặc không thanh toán, Người Gửi đồng ý rằng Ninja sẽ tính lãi chậm trả với mức lãi suất 20%/năm, hoặc một mức khác nếu Hóa Đơn Dịch Vụ có quy định, cho mỗi ngày chậm trả đối với toàn bộ khoản tiền chậm trả. 

6.5 Trừ khi có thỏa thuận khác trong Điều khoản Đặc biệt tại Phụ lục 2, Chậm nhất là 28 ngày kể từ ngày kết thúc tháng dương lịch, Ninja sẽ cung cấp bảng kê tiền thu hộ từ Dịch vụ COD (thông qua Dashboard hoặc một cách thức khác đã được hai bên thống nhất) và thanh toán cho Người Gửi tất cả khoản thu hộ này trong tháng dương lịch đã nêu, luôn luôn với điều kiện Ninja có thể áp dụng khoản tiền này trước tiên để thanh toán phí Dịch vụ Vận chuyển và Dịch vụ COD của Ninja như đã nêu theo Điều khoản 6.4 ở trên. Trong trường hợp Ninja khấu trừ như vậy, Ninja sẽ thanh toán khoản tiền thu hộ còn lại (nếu dư sau khi khấu trừ) cho Người Gửi.

6.6 Nghĩa vụ của Ninja đối với bất kỳ khoản thanh toán nào theo Hợp Đồng này được coi là đã hoàn thành khi Ninja hoàn thành việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Người Gửi được chỉ định tại Hợp Đồng này hoặc bất kỳ tài khoản ngân hàng nào được Người Gửi thông báo cho Ninja bằng văn bản.

6.7 Khi Ninja xuất Hóa Đơn Dịch Vụ và/hoặc bảng kê tiền thu hộ từ Dịch vụ COD và thông báo cho Người ửi qua đường bưu điện, email hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, Người Gửi có 07 ngày để thông báo bằng văn bản cho Ninja về bất kỳ tranh chấp, sai lệch hoặc không chính xác đối với Hóa Đơn Dịch Vụ và/hoặc bảng kê tiền thu hộ từ Dịch vụ COD này. Quá thời hạn này mà Người Gửi không có bất kỳ phản đối nào, Người Gửi được xem là đã đồng ý rằng toàn bộ nội dung Hóa Đơn Dịch Vụ và/hoặc bảng kê tiền thu hộ từ Dịch vụ COD đã đầy đủ và chính xác.

6.8 Người Gửi không được quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào ngay cả khi có tranh chấp giữa Người Gửi và Ninja, trừ trường hợp đối với các tranh chấp liên quan đến sai lệch về khoản phải trả mà Người Gửi đã thông báo cho Ninja về tranh chấp, sai lệch hoặc không chính xác theo quy địn tại Điều 6.7.

6.9 Bất chấp mọi điều khoản trái ngược trong Thỏa thuận này, Ninja được ủy quyền khấu trừ bất kỳ khoản phải trả nào Người gửi phải thanh toán cho Ninja, theo Hợp Đồng này hay bất kỳ thỏa thuận nào khác, và các khoản tiền mà Ninja yêu cầu từ Người Gửi vào bất kỳ khoản phải trả nào Ninja phải thanh toán cho Người Gửi theo Hợp Đồng này. Ninja có thể tùy từng thời điểm, nhưng không có nghĩa vụ, chọn thực hiện quyền khấu trừ này và sẽ thông báo cho Người Gửi về việc khấu trừ đó sau khi thực hiện.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA NINJA

7.1 Nếu Ninja không thể thực hiện bất kỳ dịch vụ nào theo Hợp Đồng này vì bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của mình (bao gồm nhưng không giới hạn các thiên tai, bất ổn dân sự, chiến tranh, các quy định của chính phủ, sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các biện pháp liên quan đến đại dịch, thiên tai) (“Sự kiện bất khả kháng”), nghĩa vụ thực hiện các dịch vụ của Ninja sẽ bị đình chỉ ngay lập tức trong khoảng thời gian mà Sự kiện bất khả kháng còn tồn tại và Ninja sẽ không chịu trách nhiệm trước Người Gửi về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào.

7.2 Liên quan đến bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của một Bưu kiện (bao gồm cả nội dung của chúng), được xem xét một cách hợp lý là do lỗi của Ninja và không phải do Sự kiện Bất khả kháng gây ra, giới hạn trách nhiệm của Ninja phải bồi thường cho Người Gửi đối với các mất mát hoặc hư hỏng này sẽ được giới hạn không vượt quá giá trị nội dung của bưu kiện (theo khai báo của Người Gửi trên Dashboard) hoặc 1.000.000 VND, tùy theo mức nào thấp hơn trừ khi có quy định khác trong Điều khoản bồi thường được công bố trên Dashboard hoặc trang web của Ninja Người Gửi có trách nhiệm thông báo các yêu cầu bồi thường về mất mát hoặc hư hỏng Bưu kiện trong vòng 07 ngày kể từ ngày Ninja hoàn thành Dịch vụ Vận Chuyển và theo quy trình tiêu chuẩn hiện hành của Ninja. Quá thời hạn này, Người Gửi được xem là từ bỏ mọi quyền khiếu nại của mình đối với Bưu kiện bị mất hoặc bị hư hỏng.

7.3 Về trách nhiệm đối với các Bưu kiện giá trị cao đã được khai giá quy định tại Phụ lục 1, nếu Người Gửi đồng ý chi trả Phí Khai giá đối với các Bưu kiện giá trị cao là đối tượng của Dịch vụ Vận chuyển này, Ninja chấp thuận mở rộng giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 7.2 trên đây cho các mất mát hoặc hư hỏng của các Bưu kiện đã được thanh toán Phí Khai giá lên mức không vượt quá giá trị nội dung của bưu kiện hoặc Mức Giới Hạn Trách nhiệm cho Bưu Kiện giá trị cao đã được khai giá quy định tại Phụ lục 1, tùy theo mức nào thấp hơn.

7.4 Ninja sẽ không chịu trách nhiệm với Người Gửi về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc vận chuyển Bưu kiện, phần mềm của Ninja không thể vận hành và/hoặc các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Ninja, tổn thất gián tiếp, mất lợi nhuận, mất doanh thu và các khiếu nại của bên thứ ba đối với Người Gửi.

7.5 Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong Hợp Đồng này, nếu bất kỳ loại trừ trách nhiệm nào của Ninja đối với khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại trong Hợp Đồng này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, trách nhiệm của Ninja đối với khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại đó sẽ được giới hạn ở mức hoàn lại phí dịch vụ mà Người Gửi đã thanh toán cho Ninja.

8. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

8.1 Ninja hoặc Người Gửi có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại ít nhất 14 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt. Tất cả các quyền, nghĩa vụ và lợi ích tích lũy trước ngày chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi hoàn thành.

8.2 Hợp Đồng này hình thành toàn bộ thỏa thuận hợp lệ và ràng buộc về mặt pháp lý giữa Ninja và Người Gửi; đồng thời thay thế cho tất cả các phiên bản Hợp Đồng đã ký trước đó hoặc bất kỳ thỏa thuận, tập tục hay thói quen dưới bất kỳ hình thức nào khác. Bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa Ninja và Người Gửi liên quan đến các vấn đề, nội dung tại Hợp Đồng này sẽ được coi là đã bị chấm dứt.

8.3 Người Gửi có trách nhiệm giữ bí mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác về mức giá, điều khoản dịch vụ và hiệu suất của Ninja theo Hợp Đồng này.

8.4 Ninja có thể ký hợp đồng phụ bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Hợp Đồng này cho một chi nhánh hoặc bên thứ ba để thực hiện thay mặt cho Ninja.

8.5 Người Gửi không được phép chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thay thế bất kỳ nghĩa vụ hoặc lợi ích nào quy định tại Hợp Đồng này cho một bên thứ ba khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Ninja.

8.6 Ninja có thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thay thế bất kỳ nghĩa vụ hoặc lợi ích nào theo Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của Người Gửi; và Người Gửi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để cho phép Ninja hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc thay thế đó.

8.7 Hợp Đồng này có thể không được thực thi bởi và không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

8.8 Sự chậm trễ của một bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào của mình quy định tại Hợp Đồng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bên đó đối với quyền của mình. Không sự từ bỏ quyền nào của bất kỳ bên nào được xem là có hiệu lực lực trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của bên từ bỏ. 

8.9 Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của Hợp Đồng này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần của Hợp Đồng đó sẽ bị cắt bỏ khỏi Hợp Đồng này và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực và bắt buộc thi hành.  

8.10 Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nơi thành lập Ninja.

PHỤ LỤC – BƯU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN VẬN CHUYỂN VÀ TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI

1. MỘT BƯU KIỆN ĐƯỢC XEM LÀ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN VẬN CHUYỂN NẾU:

1.1 Bưu Kiện đó nguy hiểm, bất hợp pháp, có hại, bị cấm, có điều kiện hoặc bị hạn chế theo bất kỳ quy định của luật hiện hành nào hay bao gồm các hàng hóa bị cấm theo quy định tại Mục 2 Phụ lục này; hoặc

1.2 Bưu Kiện không được thể hiện đầy đủ thông tin liên quan đến việc vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Người Gửi, Người Nhận, loại hình gửi, cước phí, thông tin hàng hóa/nội dung Bưu Kiện…; hoặc

1.3 Bưu Kiện đó không được dán nhãn đúng hoặc không tuân thủ các Tiêu chuẩn đóng gói được nêu trong Mục 3 Phụ lục này; hoặc

1.4 Bưu Kiện vượt quá khối lượng giới hạn (bao gồm cả khối lượng quy đổi giới hạn), kích thước giới hạn hoặc giá trị tối đa (vượt quá 20.000.000 VND).

2. DANH MỤC HÀNG HÓA BỊ CẤM

2.1 Thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM

2.2 Hài cốt người hoặc động vật, cổ vật tôn giáo.

2.3 Vật liệu nổ, vũ khí hoặc kiếm

2.4 Sinh vật còn sống

2.5 Đồ dễ hư hỏng như rau, trái cây…

2.6 Chất độc, hóa chất độc hại.

2.7 Giấy chứng nhận kiểm tra, hộ chiếu và tài liệu bảo hiểm không thể sao chép

2.8 Bản nháp bằng văn bản, phim gốc, băng và tài liệu phim không thể sao chép.

2.9 Các vật dễ cháy, dễ bắt lửa hoặc dễ bay hơi như pháo hoa, dầu hỏa, bình gas hoặc dung môi pha sơn

2.10 Tiền mặt, séc, hóa đơn, cổ phiếu và các chứng khoán thị trường khác.

2.11 Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý

2.12 Thuốc lá

2.13 Ma túy, bao gồm cả cần sa y tế

2.14 Văn hóa phẩm đồi truy

2.15 Các hàng hóa khác bị cấm, bị hạn chế hoặc có điều kiện theo quy định pháp luật, quy tắc, quy định khác mà Ninja xét thấy không đủ điều kiện cần thiết để vận chuyển.

3. TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI

Sau đây là danh sách không đầy đủ các hướng dẫn chung quy cách đóng gói của Ninja bao gồm nhưng không giới hạn ở:

3.1 Bao bì bên ngoài: Tất cả các bưu kiện phải có bao bì bên ngoài bao phủ 100% diện tích tiếp xúc (ví dụ: hộp carton hoặc polymer), nếu không, vui lòng bọc bằng vải co hoặc bọc bong bóng toàn bộ gói hàng.

3.2 Bao bì bên trong: Bao bì phải được đóng gói chặt chẽ và vừa vặn, nếu không, vui lòng lấp đầy các khoảng trống ở giữa bằng chất độn.

3.3 Bọc gốm, thủy tinh và các vật dễ vỡ khác trong vật liệu bảo vệ như bọc bong bóng trước khi đặt các vật phẩm đó vào hộp bên ngoài.

3.4 Hàng hóa cồng kềnh: Đặt các hàng hóa cồng kềnh vào trong một hộp lớn và lấp đầy khoảng trống ở giữa bằng chất độn.

3.5 Bưu kiện phải có khả năng chịu được tác động vật lý của việc vận chuyển. Đối với các bưu kiện có ngoại thất nhạy cảm như hộp quà tặng, đảm bảo chúng được gói bằng vải co hoặc bọc bong bóng trước khi đặt chúng vào hộp.

3.6 Tất cả các mặt hàng dễ vỡ phải được dán nhãn dễ vỡ.

3.7 Đảm bảo rằng bên ngoài hoặc trên bao bì không có bất kỳ địa chỉ cũ hoặc nhãn theo dõi cũ.

3.8 Hàng hóa phải được dán nhãn chính xác và đơn đặt hàng được tải lên hệ thống của Ninja. Mỗi bưu kiện chỉ được có một nhãn theo dõi duy nhất.

3.9 Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị điện tử đã được tắt nguồn và tháo pin ra khỏi thiết bị nếu có thể.

3.10 Khi gửi chất lỏng, các mặt hàng đóng chai khác, vui lòng đặt chúng ở vị trí thẳng đứng và dán nhãn bưu kiện bằng nhãn dán thẳng đứng.

3.11 Trong trường hợp cần bảo quản cả hộp sản phẩm từ nhà sản xuất, cần ốp xốp 6 mặt hộp sau đó cố định toàn phần bằng keo và đặt trong hộp carton cứng.

Người gửi cam kết tuân thủ quy định chi tiết về Hướng dẫn đóng gói trên Website của Ninja tại: https://www.ninjavan.co/vi-vn/process-of-delivery-and-reception


Công Ty Tnhh Nin Sing Logistics
Địa chỉ: 117/2D1 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số ĐKKD: 0312087302 cấp lần đầu ngày 13/12/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
Giấy Phép Bưu Chính số 98/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 18/02/2022.
Văn Bản Xác Nhận Thông Báo Hoạt Động Bưu Chính số 1119/XN-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp điều chỉnh lần thứ 1 ngày 29/03/2022