นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้

บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“นินจา แวน”) มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นินจา แวน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นว่า นินจา แวน จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างเหมาะสม และนำเอามาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นินจา แวน อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากเจ้าของข้อมูล ตัวแทนของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล ผ่านบุคคล หรือบริษัท ซึ่งใช้บริการจัดส่งพัสดุของนินจา แวน พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือตัวแทนของนินจา แวน ผู้ให้บริการของนินจา แวน และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของนินจา แวน รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่นินจา แวน จัดเก็บ

นินจา แวน อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของนินจา แวน ซึ่ง รวมถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด รายละเอียดในบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาต
  ขับขี่
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เลขที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ การระบุตัวตนของอุปกรณ์ บันทึกกิจกรรม ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ และตำแหน่งของผู้ใช้งาน และ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของนินจา แวน เช่น บันทึกเสียงทางโทรศัพท์ รวมถึง ข้อติชม หรือ ข้อร้องเรียน หรือกิจกรรมอื่นใดซึ่งเจ้าของข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนินจา แวน ผ่านโทรศัพท์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด รายละเอียดในบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน เช่น แหล่งที่มาของการรับสมัครงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ ประวัติการศึกษา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อของสมาชิกในครอบครัว
 • ประวัติอาชญากรรม และ ข้อมูลรายชื่อบุคคลล้มละลาย (สำหรับบางตำแหน่ง)

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

นินจา แวน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น นินจา แวน จะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของนินจาแวน ในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้ เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นินจา แวน จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 1. การบริหารจัดการงานธุรการ และการประกอบธุรกิจของนินจา แวน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบภายใน 
 2. เพื่อให้บริการจัดส่งพัสดุ รวมถึง การติดตามและวิเคราะห์สถานะการจัดส่งพัสดุ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับพัสดุ การแจ้งสถานะการจัดส่ง และการติดต่อเพื่อขอคำแนะนำติชมระหว่างหรือภายหลังการจัดส่ง
 3. เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้บริการของนินจา แวน หรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม 
 4. เพื่อการประมวลผลคำสั่งที่เจ้าของข้อมูลส่งผ่านแพลตฟอร์ม การชำระเงินค่าสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยนินจา แวน หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่เจ้าของข้อมูลดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม จะประมวลผลโดยตัวแทนของนินจา แวน โดยนินจา แวน อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกเพื่อทำการส่งพัสดุไปยังผู้รับพัสดุ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดส่งหรือผู้จัดหาสินค้าของนินจา แวน) 
 5. การตอบและจัดการกับข้อสงสัยและคำขอของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการจัดการกับข้อร้องเรียน ปัญหา หรือข้อพิพาท
 6. การดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บเงิน และการฉ้อโกง 
 7. การติดตาม หรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ และปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อพนักงาน เพื่อรับรองคุณภาพการบริการ และพัฒนาธุรกิจของนินจา แวน
 8. จัดทำสื่อและประกาศทั้งหลาย รวมถึงการตอบข้อความ
 9. ทำการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อให้นินจา แวน เข้าใจความต้องการ พื้นที่ให้บริการ ข้อมูลประชากร และเพื่อปรับปรุงการให้บริการจัดส่งพัสดุของนินจา แวน และเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการตามช่องทางต่าง ๆ ของนินจา แวน
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายหรือการเคลมประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นตามนโยบายของนินจา แวน  
 11. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับคำปรึกษาทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท)
 12. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบัญชี การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตาม และการลงบันทึก
 13. ปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย ข้อบังคับ ประมวลหลักปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งนินจา แวน ต้องปฎิบัติตาม
 14. เปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 
 15. จัดการบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี) รวมถึงการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ ตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ปรับแต่ง เค้าโครงและ/หรือเนื้อหาของของแพลตฟอร์มและปรับแต่งให้เข้ากับผู้ใช้ 
 16. การส่งข้อมูลทางการตลาด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ นินจา แวน หรือ ของผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้แก่เจ้าของข้อมูลเป็นครั้งคราว โดยนินจา แวน อาจใช้ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูลเพื่อส่งจดหมายข่าวจากนินจา แวน และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนินจา แวน
 17. ในบางกรณี นินจา แวน อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพ หรือเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และคำร้องขอตามกฎหมาย

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลจากลิงค์ด้านล่าง

นโยบายว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้า ผู้รับพัสดุ คู่ค้า และผู้ค้า ซัพพลายเออร์) 

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

 1. ดำเนินกระบวนการสมัครงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลในการสมัครงาน (เช่น การทำนัดหมายสัมภาษณ์)
 2. รับสมัครเจ้าของข้อมูลใหม่ สำหรับตำแหน่งในอนาคต และ 
 3. รับรองความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของนินจา แวน 

นโยบายว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้สมัครงาน)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นินจา แวน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

 • บริษัทในกลุ่มในเครือภายในกลุ่มบริษัทของนินจา แวน 
 • พันธมิตรทางธุรกิจของนินจา แวน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของนินจา แวน
 • บุคคล หรือบริษัทซึ่งเจ้าของข้อมูลดำเนินการจ่ายเงิน หรือรับเงิน
 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ส่งพัสดุ หรือ ผู้ให้บริการคลาวด์ 
 • ที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล
 • บริษัทประกันภัย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้
 • บุคคลหรือบริษัทอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การควบรวม การขาย หรือการเข้าซื้อบริษัทที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง การโอนสิทธิและหน้าที่ของนินจา แวน ตามสัญญาที่มีกับเจ้าของข้อมูลที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต

คุ้กกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกส่งไปยังบราวเซอร์ของเจ้าของข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ของนินจา แวน ทุกครั้งที่เจ้าของข้อมูลได้มีการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของนินจา แวน 

เซิร์ฟเวอร์ของนินจา แวน จะสร้างคุกกี้ขึ้นขณะที่เจ้าของข้อมูลใช้งานเว็บไซต์ของนินจา แวน โดยคุกกี้จะช่วยนำทางการเจ้าของข้อมูลในการท่องเว็บไซต์ การถอยกลับหรือเดินหน้า หรือการกลับสู่หน้าเว็บไซต์ที่เจ้าของข้อมูลเคยเยี่ยมชมแล้ว คุกกี้นี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะเมื่อเจ้าของข้อมูลใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ นินจา แวน เท่านั้น

ประเภทของคุกกี้ที่นินจาแวนใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้ 

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น: คุ้กกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ และรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น คุ้กกี้ที่ทำให้นินจาแวนสามารถเก็บข้อมูล locale information (การจำภาษาที่เลือกใช้) หรือ การติดตามสถานะการจัดส่งแบบlive ซึ่งคุ้กกี้ดังกล่าวจะทำให้ระบบของนินจาแวนเข้าทำการตรวจสอบคำขอของเจ้าของข้อมูล
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์: คุ้กกี้ประเภทนี้จะอนุญาตให้นินจา แวน นับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชม เพื่อให้ Ninja Van สามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คุ้กกี้ประเภทนี้จะช่วย นินจา แวนให้เข้าใจประสบการณ์ของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมจะไม่ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล
 • คุกกี้และการประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

นินจา แวน จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้เท่านั้น

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง

นินจา แวน จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดเก็บมานั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ

การจำกัดความรับผิดต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ลิ้งค์สำหรับเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ อาจนำไปสู่เว็บไซต์ภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของนินจา แวน และนินจา แวน มิได้เป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงการควบคุมหรือจัดการกับข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลอาจดำเนินการได้ 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

นินจา แวน ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล นินจา แวน ได้ลงทุน ทุ่มเทเวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่า นินจา แวน มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลส่วนบุคคลจะปลอดภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของนินจา แวน  เช่น ระบบป้องกันข้อมูลสูญหาย (รวมถึงระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายชั่วโมง) ไฟล์วอล การเข้ารหัส (รวมถึงการเข้ารหัสแบบ SSL ในระบบ HTTPS) การเก็บ data log (รวมถึง ระบบ ELK Stack) และการประเมินช่องโหว่และการทดสอบช่องโหว่ของระบบ เป็นต้น 

ถึงแม้นินจา แวน จะทุ่มเท และใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคลากรของนินจา แวน เพื่อควบคุมการเข้าถึงและมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่นินจา แวน อาจไม่สามารถรับรองความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในทุกอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ เจ้าของข้อมูลจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภทไฟร์วอลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของตนจากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล ควรตรวจสอบบัญชีของตนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ยอดเงินคงเหลือ วันที่ทำธุรกรรม รวมถึง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน ไว้เป็นความลับ เป็นต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การถอนความยินยอม
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมใดๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไว้แก่ นินจา แวน (ที่ไม่ใช่ความยินยอมตามที่กฎหมายอื่นกำหนด) เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ หากการถอนความยินยอมดังกล่าวกระทบต่อธุรกรรมหรือการให้บริการบางประการ นินจา แวน จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในเวลาที่เจ้าของข้อมูลขอถอนความยินยอม

ติดต่อนินจา แวน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลอาจติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนินจา แวน ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยนินจา แวน จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 101 ชั้น 5 ห้องเลขที่ 5-A2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อีเมล: th-privacy@ninjavan.co
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2026 1499

หมายเหตุ:

 1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของเจ้าของข้อมูล เมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้ นินจา แวน สามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 2. นินจาแวน จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล