Ninja Van

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ที่ Ninja Van Thailand เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับเรา นโยบายนี้กำหนดวิธีที่ Ninja Van จัดการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของคุณ นโยบายนี้ยังกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับ Ninja Van ใดๆ ที่รวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

Ninja Van มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย รวมถึงกฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ คุณต้องส่งให้เรา ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราหรือแพลตฟอร์มด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด และคุณต้องปรับปรุงให้ทันสมัยและแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง (ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอ สำหรับเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้

เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณสมัครใจให้ข้อมูลเรา หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปที่เรา หรือเพิกถอนคำยินยอมของคุณต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการคุณได้ คุณสามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งถึงเราได้ตลอดเวลาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ แก่เรา เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันและโอนข้อมูลส่วนตัวของบุคคลมาที่เรา

Ninja Van ทำอะไรได้บ้าง

Ninja Van เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บุคคลที่สาม กิจกรรมธุรกิจหลักของเราเกี่ยวข้องกับดำเนินการจัดส่งในนามของผู้ค้าปลีกออนไลน์ / ออฟไลน์ / ร้านค้า (“ผู้ส่งสินค้า”) สำหรับบุคคลเช่นตัวคุณที่ซื้อสินค้า / ผลิตภัณฑ์จากผู้ส่งเหล่านี้ (“ผู้รับแต่ละคน”)

นโยบายนี้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เมื่อคุณสร้างบัญชี Ninja Van หรือคุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง:

 1. ชื่อ (รวมถึงชื่อแรกและชื่อสุดท้าย)

 2. ที่อยู่จัดส่ง (รวมถึงที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน)

 3. อีเมล์:

 4. หมายเลขโทรศัพท์

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อ (รวมถึงคำอธิบายสินค้า ปริมาณ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน)

 6. ข้อมูลอื่นใดที่อาจจำเป็นต้องมีเหตุผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณและผู้รับรายอื่น ๆ

Ninja Van รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เนื่องจาก Ninja Van เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บุคคลที่สาม เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับรายอื่นๆ จากผู้ส่งพัสดุหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

Ninja Van อาจติดต่อคุณทางอีเมล์เป็นครั้งคราวทางโทรศัพท์ หรือการขอเข้าพบด้วยตนเองเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผล จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งพัสดุให้กับคุณ ในกรณีดังกล่าวโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยัง Ninja Van โดยตรงคุณจะถือว่าคุณยินยอมต่อข้อกำหนดของนโยบายนี้รวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ Ninja Van รวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Ninja Van ต้องการอะไรจากผู้ส่งพัสดุกับเรา

สำหรับผู้ส่งพัสดุหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามทุกราย ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Ninja Van และอยู่ในขั้นตอนของการให้ข้อมูลส่วนตัวของ Ninja Van สำหรับคุณและผู้รับรายบุคคล Ninja Van ต้องการการรับประกันจากผู้ส่งพัสดุ ที่ผู้ส่งพัสดุดำเนินการอย่างสอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายราชอาณาจักรไทย

โดยเฉพาะ Ninja Van ให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้ ที่ผู้ส่งต้องได้รับก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของ Ninja Van:

 1. ได้รับความยินยอมจากผู้รับรายบุคคลก่อนรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 2. แจ้งให้ผู้รับพัสดุทราบว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บุคคลที่สามอย่างเช่น Ninja Van เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งพัสดุ ผลิตภัณฑ์จากผู้ส่งถึงผู้รับรายบุคคล

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนั้นถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวก การส่งมอบที่ตรงเวลาและประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์ของผู้รับแต่ละคน

Ninja Van ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกนำไปใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม (รวมถึง บริษัท ที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ขายบุคคลที่สาม) รวมถึงวัตถุประสงค์ในการให้บริการคุณ ความสำเร็จในการส่งพัสดุให้กับคุณ และปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราให้กับคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด (ถ้ามี):

 1. การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของ Ninja Van และปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายใน

 2. ประสิทธิภาพของบริการจัดส่งของคุณ

 3. การติดตามและวิเคราะห์การส่งพัสดุของคุณ

 4. แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อ หรือการส่งพัสดุของคุณ และอัพเดทคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าของสิ่งเดียวกัน

 5. ติดต่อคุณสำหรับข้อเสนอแนะ หลังหรือระหว่างการจัดส่ง

 6. การตอบสนองและจัดการข้อสงสัยและคำขอของคุณ

 7. ดำเนินการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทการเรียกเก็บเงินหรือการฉ้อโกง

 8. การแก้ไขข้อร้องเรียนปัญหาหรือข้อพิพาท

 9. อำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ส่งและคุณ

 10. การตรวจสอบ หรือบันทึกการโทร และการโต้ตอบกับลูกค้า การประกันคุณภาพ การฝึกอบรมพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 11. การจัดหาประกาศและการตอบกลับ

 12. ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เราเข้าใจคุณมากขึ้น เช่น ข้อมูลพื้นที่ที่คุณอยู่ เพศ และอายุ เพื่อปรับปรุงการบริการของเรา และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าของคุณ

 13. การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของ Ninja Van

 14. วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการขอคำแนะนำทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท)

 15. วัตถุประสงค์ด้านการบัญชี การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตาม และการบันทึก

 16. การประชุมหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับ การปฏิบัติหรือแนวทางที่ออกโดยหน่วยงานทางกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่มีผลผูกพันกับ Ninja Van

 17. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล

 18. เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณใช้บริการ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) และ / หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

 19. ในการประมวลผลคำสั่งซื้อที่คุณส่งผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสินค้าจำหน่ายโดย Ninja Van หรือผู้ขายบุคคลที่สาม การชำระเงินที่คุณทำผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าไม่ว่าจะขายโดย Ninja Van หรือผู้ขายบุคคลที่สามจะถูกประมวลผลโดยตัวแทนของเรา

 20. ในการส่งพัสดุที่คุณซื้อผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดย Ninja Van หรือผู้ขายบุคคลที่สาม เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามเพื่อทำการส่งพัสดุสำหรับคุณ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดส่งหรือซัพพลายเออร์ของเรา) ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ขายผ่านแพลตฟอร์มโดย Ninja Van หรือผู้ขายบุคคลที่สาม

 21. เพื่ออัพเดทคุณในการส่งพัสดุไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์ม โดย Ninja Van หรือผู้ขายบุคคลที่สามและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า

 22. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง

 23. เพิ่มเติมเราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อจัดการบัญชีของคุณ (ถ้ามี) กับเรา; ตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินของคุณที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ ตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ปรับปรุง เค้าโครงและ / หรือเนื้อหาของหน้าของแพลตฟอร์มและปรับแต่งให้กับผู้ใช้; ระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของผู้ใช้ของเรา และพฤติกรรม; ให้ข้อมูลที่เราคิดว่าคุณอาจพบว่ามีประโยชน์หรือ ซึ่งคุณได้ร้องขอจากเรารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเราหรือบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายหากคุณระบุว่าคุณยังไม่ได้ คัดค้านการได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

 24. เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับ Ninja Van หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดและโปรโมชั่น / เกี่ยวกับผู้ขายของเราหรือบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นครั้งคราว คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยใช้ฟังก์ชั่นยกเลิกการสมัครภายในอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

 25. ในกรณีพิเศษ Ninja Van อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเช่นเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำขอทางกฎหมายและข้อบังคับ

เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น เราอาจติดต่อคุณ ผ่านจดหมาย/ แฟ็กซ์ / อีเมล์/ SMS/ โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างไรจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างไร จากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ Ninja Van เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก การเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม ยกเว้น เมื่อถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้า:

 1. บริษัทในเครือ และพนักงานของเรา เพื่อจัดหาและปฏิบัติตามบริการตามภาระหน้าที่ของเราให้คุณ;

 2. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา ที่ให้บริการด้านปฏิบัติการ บริการและการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและภาระหน้าที่ของเราให้คุณ;

 3. ที่ปรึกษาของเรา เช่น นักกฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี

 4. หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบอร์ดกฎหมาย หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตามกฎหมายที่บังคับใช้; และ

 5. บุคคลอื่นใดที่คุณให้ความยินยอมแก่คุณในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามตามข้างต้นNinja Van จะรับรองว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ปฏิบัติตามนโยบายนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดการรักษาความลับ

นอกจากนี้ Ninja Van ยังนำมาตรฐานความปลอดภัยที่มีความเข้มงวดมาใช้ในการดำเนินงานของเรา เพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการไม่ได้รับอนุญาตการคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบของเรา

ติดต่อเรา

ในขณะที่เราสามารถรับประกันการปกป้องข้อมูลด้วยความช่วยเหลือของคุณเท่านั้นเราแนะนำให้คุณติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ตลอดเวลา หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานของเราการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรายินดีที่จะรับฟังว่าคุณต้องการอะไร:

 1. เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบของเรา

 2. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบของเรา

 3. ถอนการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 4. รายงานการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานตัวแทนหรือผู้รับเหมาของเรา

 5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ส่ง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือ

 6. แจ้งเรา หากคุณมีความกังวลหรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ th-privacy@ninjavan.co และเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

Ninja Van ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ นโยบายที่มีการแก้ไขจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราตลอดเวลา

ลิขสิทธิ์ของNinja Van

คุณยอมรับและเห็นด้วยว่านินจาแวนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ในทางกฎหมาย ข้อบังคับ/ ทางราชการ/ ภาษี/ การบังคับใช้กฎหมายหรืออื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิ์ที่เหมาะสม หาก NINJA VAN มีเหตุผลที่เหมาะสมที่เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมข้อผูกพันใดๆ ที่ต้องการหรือการจัดเตรียมอาสาสมัคร หรือผู้ทำหน้าที่เป็นผลของความร่วมมือด้วยคำสั่งการสอบสวนและ / หรือคำขอใดๆ ที่เป็นลักษณะที่แท้จริงจากฝ่ายดังกล่าวสำหรับขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณยินยอมที่จะไม่ทำการกระทำใดๆ และ / หรือสละสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการใดๆ กับ NINJA VAN สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของคุณข้อมูลส่วนบุคคลในวงจรเหล่านี้