หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ( “นินจา แวน”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา นินจา แวน จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด รวมถึงการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลตามหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี่ และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (บางกรณี) ตามแบบหนังสือยินยอมที่แนบมาด้วยนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นินจา แวน อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เจ้าของข้อมูล ตัวแทนเจ้าของข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล
 • บุคคล หรือบริษัทที่ใช้บริการจัดส่งพัสดุของนินจา แวน
 • พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือ ตัวแทนของนินจาแวน เช่น ร้านสะดวกซื้อ หรือนินจาแวน สโตร์
 • บริการทางช่องทางต่าง ๆ ของนินจา แวน เช่น สาขา รวมถึงบริการผ่านโทรศัพท์(คอลล์เซ็นเตอร์) และอีเมล
 • บริการทางด้านดิจิทัลของนินจา แวน (รวมถึง เว็บไซต์แอพพลิเคชั่น และสื่อสังคมออนไลน์และ แหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้เช่น หน่วยงานของรัฐ

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคคลนั้นได้ ทั้งนี้ นินจา แวน อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ รวมถึง

 • ข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ เพศ วันเกิด และรายละเอียดในบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชาํระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต
 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวเช่น ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว
 • ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เลขที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ การระบุตัวตนของ
 • อุปกรณ์ บันทึกกิจกรรม ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ และตําแหน่งของผู้ใช้งาน และ
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของนินจา แวน เช่น บันทึกเสียงทางโทรศัพท์ รวมถึง ข้อติชม หรือ ข้อร้องเรียน หรือกิจกรรมอื่นใดซึ่งเจ้าของข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนินจาแวน ผ่านโทรศัพท์

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

นินจา แวน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการ เก็บข้อมูลดังกล่าวยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น นินจา แวน จะลบและทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของ นินจา แวน ในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้ดังกล่าว

4. วัตถุประสงค์ของการใช้ และการเปิดเผย

นินจา แวน อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล (1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของนินจา แวน ตามสัญญา (“การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา”) (2) เพื่อให้นินจา แวน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (“การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย”) และ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของนินจา แวน (“ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”) และ (4) ตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (“ความยินยอม”) โดยนินจา แวน จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

หมวดของการประมวลผลกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลฐานการประมวลผลข้อมูล
การให้บริการขนส่งพัสดุของนินจา แวน เช่น บริการจัดส่งพัสดุ บริการเก็บเงินปลายทาง ให้บริการตามสัญญาบริการระหว่างนินจา แวน และผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการขนส่งพัสดุการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของนินจา แวน ให้เป็นไปตามตามนโยบายและขั้นตอนภายใน รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของบริการขนส่งพัสดุ การติดตามและวิเคราะห์การส่งพัสดุ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับพัสดุการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การติดตามและวิเคราะห์สถานะการจัดส่งพัสดุแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อ หรือการส่งพัสดุ และอัพเดทเกี่ยวกับความคืบของการจัดส่งพัสดุการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

การประมวลผลคำสั่งซื้อ


เพื่อการประมวลผลคำสั่งที่เจ้าของข้อมูลส่งผ่านแพลตฟอร์ม การชำระเงินค่าสินค้าที่เจ้าของข้อมูลทำผ่านแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยนินจา แวน หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะประมวลผลโดยตัวแทนของนินจา แวน โดยนินจา แวน อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกเพื่อทำการส่งพัสดุไปยังผู้รับพัสดุ (ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดส่งหรือผู้จัดหาสินค้าของนินจา แวน) การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
การรับฟังข้อเสนอแนะ และการตอบข้อสงสัยเพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูลสำหรับข้อเสนอแนะ ระหว่างหรือหลังการจัดส่ง รวมถึง การตอบและจัดการกับข้อสงสัยและคำขอของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการจัดการกับข้อร้องเรียน ปัญหา หรือข้อพิพาท

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การสำรวจและศึกษาความต้องการเพื่อการให้บริการขนส่งพัสดุโดยนินจา แวน


เพื่อการสำรวจและศึกษาความต้องการของเจ้าของข้อมูลเพื่อการให้บริการขนส่งพัสดุ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการวัดประสิทธิผลของการโฆษณาของนินจา แวน ผ่านช่องทางต่าง ๆความยินยอม

การจัดการบัญชีผู้ใช้ 


เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของข้อมูล (ถ้ามี) เพื่อให้สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้ เพื่อการให้บริการโดยนินจา แวน เพื่อการยืนยันตัวตน เพื่อตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เพื่อติดตามการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อปรับแต่ง เค้าโครงและ/หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม(รวมถึงการปรับแต่งให้เข้ากับผู้ใช้) เพื่อระบุผู้เข้าใช้บนแพลตฟอร์ม ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้ของนินจา แวน เพื่อให้ข้อมูลที่นินจา แวน คิดว่าอาจเป็นประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ร้องขอ แก่เจ้าของข้อมูล (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนินจา แวน หรือบุคคลภายนอก และผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายอื่น) 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ความยินยอม

นินจา แวน แดชบอร์ด

ระบบของผู้ส่งพัสดุของนินจา แวน

เพื่อการดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทาง “ติดต่อเรา” ในหน้าเว็บไซต์ของนินจา แวน

สำหรับติดต่อโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์


การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เฟซบุค

เฟซบุคแมสเสจ


สำหรับติดต่อโดยตรงผ่านทางเฟซบุคแมสเสจ

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริการเก็บเงินปลายทาง


ในการให้บริการเก็บเงินปลายทาง นินจา แวน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจได้มาจากบุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือของนินจา แวน 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


การตรวจสอบการฉ้อโกงเพื่อการดำเนินการสืบสวน ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยงการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


การตลาด และส่งเสริมการขาย


เมื่อเจ้าของข้อมูลลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับนินจา แวน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม นินจา แวน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด หรือกิจกรรมการขาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของนินจา แวน หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว โดยนินจา แวน อาจใช้ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูลเพื่อส่งจดหมายข่าวจากนินจา แวน และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของนินจา แวน ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความต้องการยกเลิกการติดตามข้อมูลทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ความยินยอม 
การจัดทำสื่อโฆษณาเพื่อจัดทำสื่อโฆษณาสำหรับนินจา แวน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของนินจา แวน (เช่น เว็บไซต์ของนินจา แวน หรือสื่อสังคมออนไลน์) โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวระหว่างสัมภาษณ์ระหว่างเจ้าของข้อมูล และนินจา แวน และรูปถ่ายของเจ้าของข้อมูล

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


กิจกรรมทางการตลาด เช่น เกมส์ชิงรางวัลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด หรือ เกมชิงรางวัลใน Facebook Page 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและคุณภาพการให้บริการของนินจา แวน 


เพื่อการปรับปรุง การพัฒนา และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งรวมถึงการวิจัยทางการตลาดหรือการวิจัยเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการของนินจา แวน เช่น นินจา แวน อาจติดตาม หรือบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ หรือปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อพนักงาน หรือ เพื่อดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้นินจา แวน เข้าใจความต้องการ พื้นที่ให้บริการ ข้อมูลประชากร และเพื่อปรับปรุงการให้บริการของนินจา แวน และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้บริการตามช่องทางบริการต่าง ๆ ของนินจา แวนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการยืนยันความถูกต้องเปรียบเทียบข้อมูล และยืนยันความถูกต้องกับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของนินจา แวนประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด


เพื่อการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การขอคำแนะนำทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย


การบัญชีและการบริหารความเสี่ยง


เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบัญชี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม และการลงบันทึก

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย นินจา แวน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย ข้อบังคับ ประมวลหลักปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับหรือหน่วยงานทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งนินจา แวน ต้องปฎิบัติตาม

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย


ในกรณีที่นินจา แวน แต่งตั้งผู้ให้บริการภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล นินจา แวน จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของนินจา แวน ตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของนินจา แวน หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จำเป็น) นินจา แวน จะไม่เปิดเผย ยินยอมให้เปิดเผย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น เว้นแต่ นินจา แวน จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือเป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่นินจา แวน จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย นินจา แวน จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้

นินจา แวน จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่นินจา แวน ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

5.การเปิดเผย

นินจา แวน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

 • บริษัทในกลุ่มในเครือภายในกลุ่มบริษัทของนินจา แวน
 • พันธมิตรทางธุรกิจของนินจา แวน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของนินจา แวน
 • บุคคล หรือบริษัทซึ่งเจ้าของข้อมูลดำเนินการจ่ายเงิน หรือรับเงิน
 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ส่งพัสดุ หรือ ผู้ให้บริการคลาวด์ 
 • ที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล
 • บริษัทประกันภัย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้ และ
 • บุคคลหรือบริษัทอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การควบรวม การขาย หรือการเข้าซื้อบริษัทที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง การโอนสิทธิและหน้าที่ของนินจา แวน ตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในกรณีที่นินจา แวน จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก นินจา แวน จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง การเปิดเผย หรือการประมวลผลที่ไม่เหมาะสม

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การใช้สิทธิในเรื่องใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 นี้ ให้เจ้าของข้อมูลดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ของหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 นี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจมีการแก้ไขโดยรัฐเป็นครั้งคราว  โดยนินจา แวน จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

6.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่นินจา แวน ประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยวิธีการใดซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ นินจา แวน จะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการดำเนินการที่อยู่นอกขอบเขตวัตถุประสงค์ดังกล่าว

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของตน

6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลอาจดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ได้ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล: ในกรณีที่ระบบของนินจา แวน รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้

6.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของตนหมดความจำเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมของตนในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยนินจา แวน ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อีกต่อไป (ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ดำเนินการโดยนินจา แวน หรือ (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้นินจา แวน ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ 

เมื่อนินจา แวน อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ต้องลบตามข้อ 6.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน 

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้นินจา แวน เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย  

เมื่อนินจา แวน อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

6.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

เป็นกรณีที่นินจา แวนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ (ก) การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของนินจา แวน หรือ (ข) การปฏิบัติหน้าที่ของนินจา แวน ตามคำสั่งของรัฐ หรือ (ค) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของนินจา แวน หรือของนิติบุคคลอื่น  

เป็นกรณีที่นินจา แวน ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง และ

เป็นกรณีที่นินจา แวน ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสถิติ 

6.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้  ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในเรื่องใด นินจา แวน จะแจ้งถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมดังกล่าวกับเจ้าของข้อมูลในขณะที่ดำเนินการถอนความยินยอม 

อนึ่ง  นินจา แวน อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม หากการประมวลผลข้อมูล เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบเชิงลบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย

7.หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 • เจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ยื่นแบบคำร้องขอใช้สิทธิทาง th-privacy@ninjavan.co
 • เจ้าของข้อมูลสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ เว็บไซต์ของนินจา แวน https://www.ninjavan.co/th-th/privacy-policy  หรือขอเอกสารดังกล่าวจาก th-privacy@ninjavan.co
 • เจ้าของข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงนามในแบบคำร้องขอใช้สิทธิ และนำส่งแบบคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวพร้อม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องในนามของตน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของนินจา แวน ด้วย
 • คำร้องขอใช้สิทธิจะถูกนำส่งมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนินจา แวน เพื่อการตรวจสอบตัวตน
 • ในการตรวจสอบตัวตน หากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจได้ นินจา แวน อาจขอให้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องพิจารณาคำร้องขอว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น พิจารณาเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เป็นต้น หรือมีเหตุปฏิเสธตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้หรือไม่
 • ในกรณีที่คำร้องขอได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในคำร้องขอใช้สิทธิ
 • ในกรณีที่คำร้องขอใช้สิทธิไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการให้ได้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในคำร้องขอใช้สิทธิ พร้อมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งนินจา แวน จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในหนังสือแจ้งผลการปฏิเสธ

หมายเหตุ:

 1. การดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกินกว่า 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารประกอบคำร้องขอครบถ้วน
 2. การดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี หากการดำเนินการตามคำร้องขอส่วนใดมีค่าใช้จ่าย  นินจา แวน จะแจ้งเจ้าของข้อมูลก่อนดำเนินการใด ๆ
 3. ในกรณีที่นินจา แวน ปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิ เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมายเลขโทรศัพท์: 02-142-1033
อีเมล: pdpc@mdes.go.th

8.ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่ตนได้ให้ไว้ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อนินจา แวน ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 101 ชั้น 5 ห้องเลขที่ 5-A2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2026 1499
อีเมล: th-privacy@ninjavan.co