Prosedur Polisi Pemberi Maklumat

Buat laporan pemberian maklumat menerusi pautan ini:

report.speeki.com

Pemberi maklumat mesti memasukkan NINJAVAN untuk kod syarikat untuk membuat laporan pemberian maklumat.

Speeki merupakan saluran pemberian maklumat yang selamat dan khusus dan platform pengurusan yang dilantik oleh Kumpulan Ninja Van.

Apakah itu laporan pemberian maklumat?

Pekerja Ninja Van dan pihak luar Ninja Van, seperti pembekal, pengirim, kontraktor, dan pihak berkepentingan yang lain, boleh menggunakan saluran pelaporan di bawah untuk sebarang salah guna, penyelewengan, ketidakwajaran, HSE dan ketidakpatuhan peraturan atau salah laku oleh kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang semasa menjalankan tugas mereka.

Ini termasuk dan tidak terhad kepada yang berikut:

 • Pemalsuan
 • Ketidakjujuran atau penipuan oleh kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang
 • Kecurian wang atau harta Syarikat
 • Penyalahgunaan kuasa
 • Ketidakpatuhan HSE utama
 • Diskriminasi oleh kakitangan Ninja Van
 • Gangguan atau salah laku kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang
 • Rasuah dan sogokan
 • Ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan

Saluran pemberi maklumat tidak bertujuan untuk penerima bungkusan membuat aduan kepada Ninja Van tentang kehilangan bungkusan, bungkusan rosak, kelewatan penghantaran, isu privasi dan isu lain yang berkaitan dengan perkhidmatan penghantaran Ninja Van. Untuk perkara sedemikian, sila hubungi perkhidmatan pelanggan atau pegawai privasi Ninja Van.

Polisi Kumpulan Ninja Van ke atas pemberian maklumat

1. Tujuan

Ninja Van komited dalam menjalankan perniagaan yang konsisten dengan tadbir urus korporat dan mematuhi semua undang-undang dan keperluan kawal selia. Syarikat tidak bertolak ansur dengan sebarang penyelewengan, ketidakwajaran, ketidakpatuhan HSE dan peraturan atau salah laku oleh kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang semasa menjalankan tugas mereka.

Polisi ini bertujuan untuk:

 • Mempromosikan laporan yang berasas dan pantas tentang kelakuan tidak wajar dan ketidakpatuhan yang perlu dibuat oleh pemberi maklumat kepada Ninja Van;
 • Membenarkan Syarikat menangani laporan tersebut dengan mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang Syarikat lihat sesuai dengan keadaan dan selaras dengan undang-undang tempatan;
 • Melindungi pemberi maklumat yang membuat laporan daripada sebarang layanan yang tidak adil atau tidak wajar akibat daripada laporan pemberian maklumat mereka; dan
 • Jika diminta oleh pemberi maklumat, nyatakan cara identiti pemberi maklumat dilindungi.

Saluran pemberian maklumat ini tidak bertujuan untuk penerima bungkusan untuk memberi aduan kepada Ninja Van mengenai kehilangan bungkusan, bungkusan rosak, kelewatan penghantaran, isu privasi, dan isu lain berkaitan perkhidmatan penghantaran Ninja Van. Untuk perkara sedemikian, sila hubungi perkhidmatan pelanggan atau pegawai privasi Ninja Van.

2. Skop

Pekerja Ninja Van dan pihak luar Ninja Van, seperti pembekal, pengirim, kontraktor, dan pihak berkepentingan yang lain, boleh menggunakan saluran pelaporan yang ditetapkan dalam Polisi ini untuk melaporkan sebarang penyelewengan, ketidakwajaran, ketidakpatuhan HSE dan peraturan atau salah laku kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang semasa menjalankan tugas mereka.

Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Pemalsuan
 • Ketidakjujuran atau penipuan oleh kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang
 • Kecurian wang atau harta Syarikat
 • Penyalahgunaan kuasa
 • Ketidakpatuhan HSE utama
 • Diskriminasi oleh kakitangan Ninja Van
 • Gangguan atau salah laku kakitangan Ninja Van, pemandu dan penunggang
 • Rasuah dan sogokan
 • Ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan

3. Saluran Pelaporan

 1. Syarikat mempunyai saluran pemberian maklumat dan platform pengurusan yang selamat dan khusus - disediakan oleh Speeki - sebuah penyedia perkhidmatan platform pelaporan digital. Laporan pemberian maklumat kepada Ninja Van boleh dibuat melalui pautan web ini: report.speeki.com (pemberi maklumat hendaklah memasukkan NINJAVAN untuk kod syarikat).
 2. Pendedahan Identiti Secara Sukarela
  Anda boleh membuat laporan pemberi maklumat tanpa mendedahkan identiti peribadi anda.

  Syarikat menggalakkan pemberi maklumat untuk memasukkan nama dan butiran hubungan mereka kepada dakwaan mereka seandainya boleh. Ini membolehkan Syarikat menghubungi pemberi maklumat untuk maklumat lanjut dan untuk mengesahkan maklumat.

  Laporan pemberi maklumat tanpa nama mungkin lebih sukar bagi Syarikat untuk menyiasat atau bertindak secara berkesan kerana maklumat yang diberikan mungkin tidak mencukupi.

  Semua laporan pemberi maklumat, termasuk identiti pemberi maklumat, akan dilayan dengan yakin dan segala usaha akan dilakukan untuk memastikan kerahsiaan dikekalkan sepanjang sebarang siasatan dan tindakan seterusnya.

  Laporan pemberi maklumat yang dibuat tanpa nama masih akan disemak dan disiasat oleh Syarikat dengan syarat Syarikat mengikut budi bicaranya menentukan bahawa terdapat alasan dan maklumat yang mencukupi.
 3. Membuat laporan pemberian maklumat
  Laporan pemberi maklumat hendaklah dibuat dengan segera melalui saluran dan platform pengurusan maklumat yang selamat dan khusus melalui pautan ini: report.speeki.com (masukkan NINJAVAN untuk kod syarikat). Pemberi maklumat hendaklah melengkapkan semua medan wajib yang diperlukan oleh platform tersebut. Untuk membolehkan Syarikat menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya, pemberi maklumat harus memberikan butiran terperinci dan setepat yang mungkin.

  Semua laporan pemberian maklumat akan dihantar kepada Pegawai Penerima (yang hendaklah menjadi Ketua Kumpulan HR, dengan Penasihat Am sebagai pengganti), yang akan menyemak dan mengikut budi bicara mutlaknya memutuskan tindakan yang perlu diambil. Jika sebarang laporan pemberi maklumat berkaitan dengan Pengurusan Senior Kumpulan Syarikat, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat akan mengikut budi bicaranya bagi memutuskan tindakan yang perlu diambil.

4. Perlindungan

Kumpulan melarang sebarang bentuk diskriminasi, tindakan balas, atau gangguan terhadap pemberi maklumat yang menyerahkan laporan dengan niat yang baik. Jika pemberi maklumat percaya bahawa dia sedang terdedah kepada diskriminasi, tindakan balas atau gangguan kerana telah membuat laporan di bawah Polisi ini, pemberi maklumat harus segera melaporkan fakta tersebut kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Pelaporan harus dilakukan dengan segera untuk mempercepatkan penyiasatan dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

5. Pengendalian laporan pemberi maklumat

Pegawai Penerima boleh mengendali dan bertindak berdasarkan laporan pemberi maklumat mengikut budi bicara mutlaknya dengan syarat semua keperluan dalam polisi ini dipatuhi setiap masa. Semua maklumat yang diberi semasa penyiasatan akan kekal rahsia, kecuali juka perlu atau sesuai untuk menjalankan penyiasatan dan untuk mengambil sebarang tindakan pembaikan, mengikut mana-mana undang-undang dan peraturan yang terpakai.

Syarikat berhak untuk merujuk sebarang laporan pemberi maklumat kepada pihak berkuasa yang berkenaan, termasuk mana-mana organisasi penguatkuasa undang-undang. 

Jika, sebagai rumusan sesuatu penyiasatan, Syarikat menentukan bahawa penyelewengan telah berlaku, atau dakwaan itu dibuktikan, Syarikat boleh mengambil semua tindakan yang perlu, termasuk tindakan tatatertib, sebagaimana yang difikirkan sesuai. Syarikat pada bila-bila masa tidak akan diwajibkan untuk mendedahkan tindakan yang diambil kerana tindakan adalah sensitif secara komersial atau melibatkan data peribadi individu.